EN

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบทั้งจากแหล่งต่างประเทศและภายในประเทศ เข้ากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ด้วยโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery มาตรฐานระดับโลก 2 แห่ง กำลังการผลิตรวมเกือบ 300,000 บาร์เรลต่อวัน ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพฯ และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันบางจากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจการค้าน้ำมัน ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศ ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนแก่กิจการ

ผลดำเนินการด้านธุรกิจ

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 4/2566
กำลังการผลิตติดตั้ง
พันบาร์เรล/วัน
ธุรกิจการตลาด
สถานีบริการทั่วประเทศ
BBGI มีกำลังการผลิตรวม
ลิตรต่อวัน
BCPG มีกำลังการผลิตรวม
เมกะวัตต์
ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
เข้าลงทุนในบริษัท OKEA ASA และ มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นอันดับ 2 ในบริษัท Lithium Americas Corp.
ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นกลุ่มบริษัทผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลักและ 1 สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ

มีธุรกิจอยู่ใน 10 ประเทศทั่วโลก

  • ไทย
  • กัมพูชา
  • ลาว
  • สิงคโปร์
  • ฟิลิปปินส์
  • ญี่ปุ่น
  • นอร์เวย์
  • สหรัฐอเมริกา
  • ไต้หวัน
  • เวียดนาม
ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
ธุรกิจการตลาด
ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่