EN

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทั่วไป

การเข้าและการใช้งานเว็บไซต์ของบางจากฯ (BCP) เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย กฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์

ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบางจากฯ (BCP) บางจากฯ (BCP) ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งบางจากฯ (BCP) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว

บางจากฯ (BCP) อนุญาตให้ท่านเรียกดูเว็บไซต์หรือตัดทอนข้อความเหล่านี้ด้วยวิธีสั่งพิมพ์บนกระดาษ การถ่ายโอนข้อมูลใส่สื่อบันทึก หรือแจกจ่ายข้อมูลให้บุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล อันมิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ห้ามมิให้ใช้ในกรณีใดๆ เพื่อการค้า หรือเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือดัดแปลงและเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ รวมถึงการนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่นๆ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบางจากฯ

เนื้อหา

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สาหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ และไม่มีการประกันความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ ทั้งบางจากฯ (BCP) และพนักงานหรือตัวแทน ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือใช้เว็บไซต์แห่งนี้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ บางจากฯ (BCP) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้หากเมื่อมีการพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

บางจากฯ (BCP) อาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่าบางจากฯ (BCP) ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ บางจากฯ (BCP) และพนักงานไม่รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยได้ว่าบางจากฯ (BCP) รับรองเว็บไซต์หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล

บางจากฯ (BCP) อาจเก็บข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ตามปกติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวผู้ใช้บริการแต่ละคนแต่อย่างใด