EN

6 รากฐานความสำเร็จของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

Accountability

รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ

Responsibility

สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

Transparency

โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้

Equitable Treatment

ปฎิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

Vision to create Long term value

มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว

Ethics

มีคุณธรรมและจริยธรรม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้สิทธิผ่านการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น


การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน


บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

 • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยพนักงานจะมีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) ซึ่งผลตอบแทนจะเป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน
 • ดูแลพนักงานโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำ Salary Survey ร่วมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ และสโมสรพนักงานซึ่งประกอบด้วยชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน

ผู้บริโภค

 • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งนี้ ผลจากการมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อตอบเสียงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานีบริการน้ำมันบางจาก เป็นแบรนด์ที่สามารถรักษาอันดับ 1 ร่วม วัดโดยคะแนน Net Promoter Score (NPS)
 • บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

 • บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรม โดยดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบบริษัทเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี “คู่มือติดต่อประกอบธุรกิจ” และ “แนวนโยบายตัวแทนสถานีบริการน้ำมันบางจาก” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้าในการติดต่อประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
 • การคัดเลือกคู่ค้า กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญให้คู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน จากนั้นคณะกรรมการจัดหาพัสดุจะพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าจากราคาและเทคนิคต่อไป

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

เพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาทิ ISO14000 เป็นต้น โดยมีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ รวมถึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
 • ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ภายในองค์กรโดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยหลอดไฟ LED ส่งเสริมการใช้กระดาษรีไซเคิล และปรับกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ รวมถึงให้ความรู้ฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  • ภายนอกองค์กรโดยจัดให้มีระบบ E-Procurement สำหรับคู่ค้าในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ E-Complaint สำหรับลูกค้าในการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อลดการใช้กระดาษ
 • จัดทำจุลสาร “ครอบครัวใบไม้” และสาร “รอบรั้วบางจาก” สำหรับเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นเพื่อให้ได้รับข่าวสารของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ และการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การใช้ทรัพยากร

การใช้ทรัพยากรได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมาย และดำเนินการทบทวนปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ


การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ


ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กรรมการพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นระยะยาว โดยรับผิดชอบผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ


ดาวน์โหลดเอกสาร

[2.94 MB : pdf]
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
[83.91 KB : pdf]
ข้อมูลเลขานุการบริษัท
[509.03 KB : pdf]
นโยบายงดรับของขวัญ