EN

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พลเอก ธรรมนูญ วิถี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ

นายสุทธิ สุโกศล

กรรมการ

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล

กรรมการ

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

กรรมการ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสาร

[112.68 KB] : pdf]
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท
[72.69 KB : pdf]
นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะอนุกรรมการ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ: ประกอบด้วย
1 ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ
2 พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการ
3 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ
4 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล: ประกอบด้วย
1 พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2 นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ กรรมการ
3 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการ
4 นายสุทธิ สุโกศล กรรมการ
5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร: ประกอบด้วย
1 นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ กรรมการ
2 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ
3 ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการ
4 นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ
5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ประกอบด้วย
1 นางปริศนา ประหารข้าศึก ประธานกรรมการ
2 พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กรรมการ
3 พลเอก ธรรมนูญ วิถี กรรมการ
4 พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการและเลขานุการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

[118.15 KB : pdf]
กฎบัตรคณะอนุกรรมการ