EN

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประสงค์ พูนธเนศ

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายเชาวลิต เอกบุตร

กรรมการอิสระ

พลตำรวจโท สำราญ นวลมา

กรรมการอิสระ

พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์

กรรมการอิสระ

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางวรนุช ภู่อิ่ม

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

กรรมการ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ดาวน์โหลดเอกสาร

[136.54 KB] : pdf]
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท
[78.9 KB : pdf]
นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะอนุกรรมการ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ: ประกอบด้วย
1 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ
2 นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ กรรมการ
3 นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ
4 นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ
5 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการ
6 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล: ประกอบด้วย
1 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ
2 พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ กรรมการ
3 พลตำรวจโท สำราญ นวลมา กรรมการ
4 นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการ
5 นางวรนุช ภู่อิ่ม กรรมการ
6 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร กรรมการ
7 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร: ประกอบด้วย
1 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ
2 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการ
3 นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการ
4 นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการ
5 นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ
6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ประกอบด้วย
1 นางปริศนา ประหารข้าศึก ประธานกรรมการ
2 นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ กรรมการ
3 พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ กรรมการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

[148.22 KB : pdf]
กฎบัตรคณะอนุกรรมการ