EN

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พล.ต.ท. สำราญ นวลมา

กรรมการอิสระ

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายเชาวลิต เอกบุตร

กรรมการอิสระ

นายจำเริญ โพธิยอด

กรรมการ

ดร. กุลยา ตันติเตมิท

กรรมการ

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

กรรมการ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ดาวน์โหลดเอกสาร

[116.65 KB] : pdf]
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท
[76.67 KB : pdf]
นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะอนุกรรมการ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ: ประกอบด้วย
1 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ
2 นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ
3 นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ
4 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล: ประกอบด้วย
1 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ
2 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการ
3 ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการ
4 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ กรรมการ
5 พลตำรวจโท สำราญ นวลมา กรรมการ
6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร: ประกอบด้วย
1 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ
2 พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี กรรมการ
3 นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ
4 นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการ
5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ประกอบด้วย
1 นางปริศนา ประหารข้าศึก ประธานกรรมการ
2 พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี กรรมการ
3 พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการและเลขานุการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

[118.15 KB : pdf]
กฎบัตรคณะอนุกรรมการ