EN

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

นายประสงค์ พูนธเนศ

รักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

พลตำรวจโท สำราญ นวลมา

กรรมการอิสระ

พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์

กรรมการอิสระ

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายเชาวลิต เอกบุตร

กรรมการอิสระ

นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายพลช หุตะเจริญ

กรรมการอิสระ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

กรรมการ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางวรนุช ภู่อิ่ม

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสาร

[136.54 KB] : pdf]
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท
[78.9 KB : pdf]
นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะอนุกรรมการ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ: ประกอบด้วย
1 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ
2 นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ
3 นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ
4 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล: ประกอบด้วย
1 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ
2 นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ กรรมการ
3 พลตำรวจโท สำราญ นวลมา กรรมการ
4 นางวรนุช ภู่อิ่ม กรรมการ
5 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร กรรมการ
6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร: ประกอบด้วย
1 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ
2 นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการ
3 นายอัชพร จารุจินดา กรรมการ
4 นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการ
5 นายพลช หุตะเจริญ กรรมการ
6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ประกอบด้วย
1 นางปริศนา ประหารข้าศึก ประธานกรรมการ
2 นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการ
3 พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ กรรมการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

[148.22 KB : pdf]
กฎบัตรคณะอนุกรรมการ