EN

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

นายจำเริญ โพธิยอด

กรรมการ

ดร. กุลยา ตันติเตมิท

กรรมการ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสาร

[116.65 KB] : pdf]
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท
[76.67 KB : pdf]
นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะอนุกรรมการ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ: ประกอบด้วย
1 ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ
2 พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการ
3 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ
4 นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล: ประกอบด้วย
1 พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการ
3 นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ
4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร: ประกอบด้วย
1 นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ประธานกรรมการ
2 พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี กรรมการ
3 นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรรมการ
4 ดร. กุลยา ตันติเตมิท กรรมการ
5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ประกอบด้วย
1 พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2 นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ
3 พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กรรมการ
4 พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา กรรมการและเลขานุการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

[118.15 KB : pdf]
กฎบัตรคณะอนุกรรมการ