EN

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง

โรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย กำลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวัน


ปรับสู่ High Value Specialty Products Refinery เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ Low Emission


สามารถผลิตนํ้ามันกลุ่มเบนซินและดีเซลระดับพรีเมียม รวมถึงผลิตภัณฑ์นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ และนํ้ามันดีเซล ที่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานยูโร 5 ของภาครัฐ


ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกลั่นและเพิ่มกําลังการผลิต ผ่านโครงการ 3E และ YES-R

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา

โรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย กำลังการผลิตสูงสุด 174,000 บาร์เรลต่อวัน


ถังเก็บน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปรวมกันกว่า 100 ถัง


มีท่าเรือรับบรรทุกน้ำมันขนาด 120,000 ตัน และท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันและเคมีขนาด 8,000 ตัน 3 ท่า


ติดตั้งระบบเทคโนโลยีอันมีลักษณะเฉพาะพิเศษ ที่มีความยืดหยุ่นสูงในการกลั่นน้ำมันดิบชนิดต่าง ๆ

ช่องทางการจำหน่าย

ปริมาณการจําหน่ายผ่านทางช่องทางต่างๆ

(% ตามสัดส่วนปริมาณการจำหน่าย ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 4/2566)

Refinery Business Platforms

bctp

BCP Trading PTE LTD International trading arm of Bangchak group, wholly owned by Bangchak Corporation plc "

ดูเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากส่วนที่มีจุดเดือดสูงของน้ำมันดิบใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในโรงงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ การคมนาคม ขนส่งอาทิ เรือเดินสมุทร

และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น น้ำมันเตาที่ผลิตได้เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูงมีกำมะถันต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Property Test Method Guarantee Specification
SPECIFIC GRAVITY AT 15.6 DEG.C, G/ML ASTM D 1298 0.97 max
KINEMATIC VISCOSITY @ 100 DEG.C ASTM D 445 100 max
FLASH POINT, PMCC ASTM D 93 75 min
POUR POINT, DEG.C ASTM D 6749 48 max
SULPHUR CONTENT, %WT ASTM D 4294 0.3 max
GROSS HEAT OF COMBUSTION, CAL/GM ASTM D 4868 9,900 min
WATER AND SEDIMENT, %VOL ASTM D 1796 1.0 max
ASH CONTENT, %WT ASTM D 482 0.1 max

น้ำมันหนักที่ไม่ถูกแตกโมเลกุลจาก HCU ซึ่งเป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีค่ากำมะถันและไนโตรเจนต่ำ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเครื่องพื้นฐาน

Property Test Method Guarantee Specification
Kinematic Viscosity, @100 Deg C ASTM D445 3.5-5.0
Normalized VI @4.3 cSt ASTM D2270 Min 133
Sulfur, ppm ASTM D5453 Max 20
Nitrogen, ppm ASTM D4629 Max 5
5% distillation, C ASTM D1160 Min 350
Ni+V, ppm UOP 389 Max 0.1
Fe, ppm UOP 389 Report

นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ไอพ่นในเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไป นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน ไม่แข็งตัวที่อุณหภูมิตํ่า จะต้องมีระดับความถ่วงจำเพาะและค่าความร้อนตามที่กำหนด

Property Test Method Guarantee Specification
Appearance - Bright & Clear
Aromatics %vol 25 max
Color Saybolt report
Copper Strip 2 hrs@100 C 1 max
Density@15 C g/ml 0.775 - 0.84
Distillation C
IBP C report
10%vol. C 205 max
50%vol. C report
End point C 300 max
Residue, %vol %vol 1.5 max
Loss %vol 1.5 max
Conductivity pS/m 50 - 600
Existent Gum g/100 ml 7 max
FAME %vol 50 max
Flash Point C 38 min
Freezing point C -47 max
Lubricity mm 0.85 max
Mercaptan %wt 0.003 max
MSEP 70 min
Naphthalenes %vol 3 max
Particulate Contamination %wt 1 max
Specific energy MJ/kg 42.8 min
Stadis 450 mg/l 3 max
Sulfur %wt 0.3 max
Thermal stability JFTOT control temp C 260 min

น้ำมันแก๊สโซฮอล์พื้นฐานที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วของโรงกลั่น สำหรับใช้ผสมกับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน 10% 20% 85% เพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และน้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2

น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1

Property Unit Guarantee Specification
Appearance - Bright & Clear
Aromatics, %vol 38 max
Benzene, %vol 1.1 max
Colour report
Density @15.0 C g/ml reported
Distillation C
10%vol. C 70 max
50%vol. C 90 - 110
90%vol. C 170 max
End point C 200 max
Residue %vol 2.0 max
Solvent wash gum mg/100 ml 4 max
Lead Content g/L 0.005 max
MON - 78 min
Oxidation Stability min 360 min
Phosphorus g/L 0.0013 max
Olefins %vol 20 max
RON - 87 min
RVP @37.8 C kPa 54.5 max
Silver corrosion - 1 max
Sulphur %wt 0.005 max
Water %wt 0.7 max

น้ำมันแก๊สโซฮอล์พื้นฐานที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วของโรงกลั่น สำหรับใช้ผสมกับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน 10% 20% 85% เพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และน้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2

น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2

Property Unit Guarantee Specification
Appearance - Bright & Clear
Aromatics, %vol 38 max
Benzene, %vol 1.1 max
Colour - report
Density @15.0 C - reported
Distillation C
10%vol. C 70 max
50%vol. C 90 - 110
90%vol. C 170 max
End point C 200 max
Residue, %vol - 2.0 max
Solvent wash gum mg/100 ml 4 max
Lead Content g/L 0.005 max
MON - 82 min
Oxidation Stability, min - 360 min
Phosphorus g/L 0.0013 max
Olefins %vol 20 max
RON - 91 min
RVP 37.8 C 54.5 max
Silver corrosion - 1 max
Sulphur %wt 0.005 max
Water %wt 0.7 max

น้ำมันดีเซล ซึ่งไม่มีไบโอดีเซลผสม เป็นนํ้ามันเชื้อเพลิงใช้ผสมกับไบโอดีเซลในสัดส่วน 7% 10% 20% เพื่อผลิตเป็นน้ำมันดีเซลชนิดต่างๆ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เรือยนต์ รถไฟ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยโรงกลั่นน้ำมันบางจากสามารถผลิตน้ำมันได้คุณภาพตามมาตรฐาน Euro V

Property Unit Guarantee Specification
Appearance - Bright & Clear
Ash %wt 0.01 max
CCR %wt 0.3 max
Cetane Index - 50 min
Color, ASTM - 4.0 max
Copper Strip - 1 max
Density@15C g/ml 0.81 - 0.87
Distillation C
50%vol. C to be reported
90%vol. C 357 max
Flash Point C 52 min
PAH %wt 11 max
Pour Point C 10 max
Sulphur, ppm.wt 50 max
Visc@40C cst 1.8 - 4.1
Water ppm.wt 200 max

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารทำละลาย (solvent) ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส และไม่มีกลิ่นฉุน มีคุณสมบัติในการทำละลาย

Properties Unit Method Guarantee Specification
SG @60/60 deg F - ASTM D 4052 report
density @15 deg C g/ml ASTM D 4052 report
density @30 deg C g/ml ASTM D 4052 report
Distillation
IBP C ASTM D 86 report
10% recovered C ASTM D 86 report
50% recovered C ASTM D 86 178 max
90% recovered C ASTM D 86 report
FBP C ASTM D 86 200 max
%residue %vol ASTM D 86 1.3 max
Flash point C IP 170 38 min
Corrosion Copper strip (3h/100 deg C) - ASTM D 130 No.1 max
Existent gum mg/100 ml ASTM D 381 5 max
Total sulfur content ppm wt ASTM D 5453 10 max
Aniline point C ASTM D 611 48 min
Total Aromatics %vol ASTM D 6839 report
Doctor test - ASTM D 4952 negative
Bromine number gBr2/100g ASTM D 1159 3 max
Acidity of distillation residue - ASTM D 1093 neutral

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สารประกอบไฮโดรคาร์บอนพวกก๊าซโปรเพน และก๊าซบิวเทน ส่วนมากนำไปใช้ในงานหุงต้มในครัวเรือนและสามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานอบสี ตู้เย็น งานอบใบยาสูบ งานตัดแก้ว งานโลหะเชื่อมบัดกรี และงานตัดแผ่นเหล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นทางเลือกสำหรับรถยนต์ที่เครื่องยนต์เบนซินติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงได้

Properties Method Guarantee Specification
Copper Strip Corrosion ASTM D1838 No.1 max
Pentane & Heavier Content % vol ASTM D2163 2.0 MAX
Odorant In House Marketable
Residue After Evaporation %vol ASTM D2158 0.05 MAX
Total Sulfur ppm.wt ASTM D6667 140 MAX
Vapour Pressure @ 37.8 C kPa ASTM D1267 1,380 MAX
Water Visual nil
95%vol.Evaporated C ASTM D1837 2.2 MAX

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งมีข้อกำหนดคุณภาพแตกต่างจากประกาศกรมธุรกิจพลังงานกำหนด สำหรับการนำไปใช้ในการอื่นนอกเหนือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิง (สำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสเปรย์กระป๋อง)

Properties Method Guarantee Specification
Copper Strip Corrosion ASTM D1838 No.1
C3 % vol ASTM D2163 report
1_3 butadiene % vol ASTM D2163 report
C2 % vol ASTM D2163 report
C4 % vol ASTM D2163 report
Total Olefins % vol ASTM D2163 report
Pentane & Heavier Content % vol ASTM D2163 2.0 MAX
Residue After Evaporation %vol ASTM D2158 0.05 MAX
SG @ 15.6/15.6 C ASTM D1657 report
Density @ 15 C g/cm3 ASTM D1657 report
SG @ 30/30 C ASTM D1657 report
Total Sulfur ppm.wt ASTM D6667 140 MAX
Vapour Pressure @ 37.8 C kPa ASTM D1267 1,380 MAX
Water Entrained Visual nil
Volatility, 95%vol.Evaporated C ASTM D1837 2.2 MAX

เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทดีเซลซึ่งผลิตจากวัตถุดิบจากของเสีย คือน้ำมันพืชใช้แล้ว และถือว่าเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตได้จากการนำน้ำมันจากพืชใช้แล้ว เข้าสู่กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) โดยทำปฏิกิริยากับเมทานอล

Property Test Method Guarantee Specification
Methyl Ester content, % (m/m) EN 14103 Min 96.5
Density at 15C, kg/m3 EN ISO 12185 860 - 900
Kinematic viscosity at 40C, cst EN ISO 3104 3.5 - 5
Flash point, degC EN ISO 3679 Min 120
Cloud Point, degC   Report
Cold filter plugging point, degC EN 116 Report
Sulfur content, ppm EN ISO 20884 Max 10
Carbon residue on 10% distillation residue, % (m/m) EN ISO 10370 Max 0.3
Cetane number IP 498 Min 51

เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทดีเซลซึ่งผลิตจากวัตถุดิบจากของเสีย คือน้ำมันพืชใช้แล้ว และถือว่าเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตได้จากการนำน้ำมันจากพืชใช้แล้ว เข้าสู่กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) โดยทำปฏิกิริยากับเมทานอล

Property Test Method Guarantee Specification
Sulphated ash content, % (m/m) ISO 3987 Max 0.02
Water content, mg/kg EN ISO 12937 Max 500
Total contamination, mg/kg EN 12662 Max 24
Copper strip corrosion EN ISO 2160 1
Oxidation stability at 110C, h EN 14112 Min 6
Acid value, mg KOH/g EN 14104 Max 0.5
Iodine number, g lod/100g EN 14111 Max 120
Linolenic acid methyl ester, % (m/m) EN 14103 Max 12
Methanol content, % (m/m) EN 14110 Max 0.2

เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทดีเซลซึ่งผลิตจากวัตถุดิบจากของเสีย คือน้ำมันพืชใช้แล้ว และถือว่าเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตได้จากการนำน้ำมันจากพืชใช้แล้ว เข้าสู่กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) โดยทำปฏิกิริยากับเมทานอล

Property Test Method Guarantee Specification
Monoglyceride, % (m/m) EN 14105 Max 0.8
Diglyceride, % (m/m) EN 14105 Max 0.2
Triglyceride, % (m/m) EN 14105 Max 0.2
Free glycerin, % (m/m) EN 14105 Max 0.02
Total glycerin, % (m/m) EN 14105 Max 0.25
Group I metals; Na+K, mg/kg EN 14108/14109 Max 5
Group II metals; Ca+Mg, mg/kg EN 14538 Max 5
Phosphorus, mg/kg EN 14107 Max 10