EN

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) รวมถึงพิจารณาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนในมิติการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทางธุรกิจ และค้นหาโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานเชิงรุกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่อย่างมีภูมิคุ้มกัน บริษัทฯ ดำเนินงานด้านความยั่งยืน ผ่านคณะทำงานนโยบายความยั่งยืนองค์กร (Sustainability Policy Committee : SPC) ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มงานเป็นกรรมการ คณะทำงานนโยบายความยั่งยืนองค์กร กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มบางจากฯ เพื่อพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเป้าหมาย SDGs ประเด็นสำคัญจากการประเมินความยั่งยืนองค์กร และความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการประชุมร่วมกัน 3 ครั้งต่อปี นโยบาย และเป้าหมายจากคณะทำงานนโยบายความยั่งยืนองค์กร จะดำเนินการผ่านสายงาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านความยั่งยืน โดยมีคณะทำงานบริหารจัดการด้านความยั่งยืนองค์กร (Sustainability Management Committee: SMC) ทำหน้าที่ประสานงานกลางที่จะติดตาม รวบรวม ประเมินผลพร้อมรายงานความก้าวหน้า และผลดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร 3 ครั้งต่อปี ซึ่งคณะทำงานนโยบายความยั่งยืนองค์กรจะรายงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไปยังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 2 ครั้งต่อปี ตามลำดับ คณะทำงานบริหารจัดการด้านความยั่งยืนองค์กร จะประกอบไปด้วยผู้บริหารของกลุ่มบางจากฯ ซึ่งในปี 2565 มุ่งเน้นการจัดทำกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน BCP316net เพื่อให้กลุ่มบางจากฯ สามารถมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Net Zero GHG Emissions การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี 2593

ดาวน์โหลดเอกสาร

[132 KB : pdf]
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล