EN

บริษัทฯ ยึดมั่นในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยกลยุทธ์องค์กร 3S (Security, Stability, Sustainability) และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” และ “คุณค่า”

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร “Evolving Greenovation” และสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวให้กับสังคมตามแนวคิด “Greenovate Our Tomorrow” กลยุทธ์ 3S: เป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืน ตลอดจนความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

S1

Security

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยให้ความสำคัญกับแหล่งต้นน้ำของพลังงาน

มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ด้วยการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจ การตลาด ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อจัดหา ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมันและเชื้อเพลิงชีวภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มปริมาณความต้องการด้านพลังงานโดยรวม ซึ่งแม้ในอนาคตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น แต่ในปัจจุบันธุรกิจกลุ่มนี้ยังคงมีความจำเป็นต่อความต้องการ ด้านพลังงานของประเทศและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

S2

Stability

บริหารจัดการ Portfolio ให้เติบโตและกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ

เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีรายได้และผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่ำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ที่มีรายได้มั่นคง และการกระจายความเสี่ยงโดยผ่านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตใน ธุรกิจต่างๆ เพื่อรองรับความผันผวน

S3

Sustainability

พัฒนาธุรกิจและต่อยอด Core Business ให้เติบโตและยั่งยืน

เป็นการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนหรือต่อยอดธุรกิจหลักให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ Disruptive Technology ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ทั้งไบโอพลาสติกและวัสดุชีวภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาศัยนวัตกรรมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะ ธุรกิจ (BiiC) ซึ่งเน้นการเสาะหาการลงทุนใน Startup และกิจกรรมวิจัยพัฒนากับหน่วยงานภายนอก เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียวและธุรกิจชีวภาพทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงนำกลยุทธ์ความยั่งยืน 4 Green (4G) มาเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืน

กลยุทธ์ 4 GREEN ได้แก่

Green Business

มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่และต่อยอดธุรกิจเดิมด้านพลังงานและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่แล้วยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำนวัตกรรมสีเขียวต่างๆ (Green Initiatives) มาใช้พัฒนาการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจากสินค้าเกษตรกรรมโดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งต่อยอดจากธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเดิม เช่น Bio Plastic, Bio Food, Bio Cosmetic Ingredient นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจพลังงานสีเขียวและการบริหารจัดการพลังงาน ผ่านสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ซึ่งก่อให้เกิดธุรกิจ Startup ที่สามารถนำมาต่อยอดให้กับธุรกิจของบริษัทฯ

มุ่งเน้นการยกระดับกระบวนการผลิต และการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำและพลังงาน มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 50001 ตามลำดับ รวมถึงระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ตลอดจนยกระดับด้านการจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบ Process Safety Management (PSM)

มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่ รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทย ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

  • Greenovative Product มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐาน Euro 4 รวมถึงน้ำมันตามมาตรฐาน Euro 5 จำนวน 2 ชนิด คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 S และน้ำมันไฮพรีเมียมดีเซลเอส Hi-Premium Diesel S (น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม) ที่ผลิตมา ให้เหมาะกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ และช่วยลดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาและจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษในชื่อ Hi-Diesel B20 S สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มรถบรรทุกขนส่ง และน้ำมันดีเซล Hi-Diesel S B10 ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สำหรับธุรกิจ Non-oil บริษัทฯ เป็นผู้นำในการใช้ Bio Packaging ที่ย่อยสลายได้ 100% สำหรับแก้วกาแฟ Inthanin รวมถึงออกแบบฝายกดื่มที่สามารถลดการใช้หลอดพลาสติก เป็นมาตรฐานสำหรับร้านกาแฟ Inthanin ทุกสาขา Greenovative Service Station พัฒนารูปแบบสถานีบริการแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยกระบวนการ 4Rs คือ Renewable, Recycle, Reuse และ Reduce ได้แก่ การติดตั้ง Solar Roof Top ในสถานีบริการบางจาก-ศรีนครินทร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และประมูลซื้อไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการพลังงานชุมชนสีเขียว Green Community Energy Management System (GEMS) การขยายสาขาสถานี EV Charger การประหยัดน้ำด้วยระบบการนำน้ำฝนและน้ำใช้แล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ การใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่มรื่นและการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การออกแบบห้องน้ำตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ การติดตั้งเครื่องเติมลมอัตโนมัติ เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ ก้าวสู่ The Most Admired Brand
  • Greenovative Mind นำเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาประมวลข้อมูลลูกค้า เพื่อพัฒนางานบริการและการให้บริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก การติดตั้งระบบ Point of Sale Automation ในสถานีบริการให้ครอบคลุม การพัฒนาระบบ Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ ได้มีการพัฒนาระบบ Application BCP Link ระบบคำสั่งซื้อน้ำมันอัตโนมัติ (Auto Ordering System: AOS) ในส่วนของระบบสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ได้มีการพัฒนาระบบ Mobile Application ที่รองรับการใช้งานพื้นฐานตามความต้องการของลูกค้า และเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ของบัตร BCP GreenMiles ได้ดียิ่งขึ้น
  • Greenovative Communities คือแนวคิดในการสร้างประสบการณ์ที่ให้ลูกค้าสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม และรักษาวัฒนธรรมที่ดี เช่น การนำสินค้าเกษตรล้นตลาดมามอบให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ หรือ การผลักดันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดจ้างผู้พิการ พัฒนาโครงการ BCP Road Side Assistant ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ต้องการความช่วยเหลือที่สถานีบริการบางจาก เช่น การพ่วงแบตเตอรี่ การเปลี่ยนยางสำรอง และการพัฒนาโครงการแปลงผักปลอดสารในสถานีบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานให้บริการ และยังสามารถนำผลผลิตส่วนเกินมามอบให้กับลูกค้า

เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยผ่านโครงการที่ส่งเสริมและต่อยอดงานพัฒนาสังคมภาพรวมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและนวัตกรรม ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายการดำเนินงานและผลลัพธ์ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ และตอบสนองต่อเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) รวมถึงการสื่อสารเรื่อง “ความสุขที่ยั่งยืน” ที่องค์กรธุรกิจจะสามารถกระจายไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของสังคมโดยรวม ภายใต้โครงการหลายรูปแบบทั้ง CSR in Process CSR after Process และ CSR as Process ผ่านการทำงานโดยมูลนิธิใบไม้ปันสุข

ดาว์นโหลดเอกสาร

[278.13 KB : pdf]
กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน