EN

กลุ่มบริษัทบางจากฯ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยกลยุทธ์องค์กร 4S

S1

Security : สร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยให้ความสำคัญกับแหล่งต้นน้ำของพลังงาน

มุ่งดำเนินกลยุุทธ์ทางธุุรกิจร่วมกันระหว่างธุุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ธุุรกิจการตลาด ธุุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงธุุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อจัดหา ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมันและเชื้อเพลิงชีวภาพให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของภาคธุุรกิจและประชาชน ตามแนวโน้มปริมาณความต้องการด้านพลังงานโดยรวม แม้ในอนาคตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเติบโตสููงขึ้นแต่ในปัจจุุบันธุุรกิจกลุ่มนี้ยังคงมีความจำเป็นต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

S2

Synergy : สร้างความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมทุุกกลุ่มธุุรกิจ

มุ่งเน้นการดำเนินธุุรกิจที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทบางจาก และสอดคล้องกับหน่วยธุุรกิจหลัก (S1) เช่น ธุุรกิจขนส่งน้ำมันและโลจิสติกส์ สาธารณููปโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน อาหารและเครื่องดื่ม และการทำเหมืองแร่ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างมููลค่าร่วมของพอร์ตโฟลิโอ โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทกรุุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) มีเป้าหมายและแผนขยายธุุรกิจเพื่อรองรับระบบขนส่งเชื้อเพลิงครบวงจร

S3

Sustainability : พัฒนาธุุรกิจ และต่่อยอด Core Business ให้เติบโตและยั่งยืน

พัฒนาธุุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุุนหรือต่อยอดธุุรกิจหลักให้เติบโตอย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งรองรับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภููมิอากาศโลก โดยเร่งขยายสัดส่วนการลงทุุนในธุุรกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเป้าหมาย Net Zero GHG Emissions การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุุทธิเป็นศููนย์/Carbon Neutrality เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน มุ่งเน้นการลงทุุนในธุุรกิจที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

S4

Scalability : สร้างความยืดหยุ่น มุ่งแสวงหาโอกาสและผลักดันธุุรกิจ ใหม่ในอนาคต (New S-Curves) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

มุ่งปฏิรููป กระแสรายได้ด้วยธุุรกิจใหม่ในอนาคต (New S-Curves) รองรับการเติบโตในระยะยาว สร้างประโยชน์ในวงกว้างให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนความผันผวนของตลาด

The 4S STRATEGY

บางจากฯ ได้ปรับปรุง และบูรณาการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ 4S มาใช้ในกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ

เพื่อรักษาผลประกอบการในระดับสูงและ สร้างความสมดุลกับการเติบโตของธุรกิจ นำไปสู่การสร้างความหลากหลาย และการผนึกกำลังของพอร์ตโฟลิโอผ่าน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก พร้อมเร่งการสร้างพอร์ตโฟลิโอเศรษฐกิจสีเขียวใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2050 สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน พร้อมสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ 4 GREEN ได้แก่

Green Business

มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่และต่อยอดธุรกิจเดิมด้านพลังงานและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่แล้วยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำนวัตกรรมสีเขียวต่างๆ (Green Initiatives) มาใช้พัฒนาการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจากสินค้าเกษตรกรรมโดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งต่อยอดจากธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเดิม เช่น Bio Plastic, Bio Food, Bio Cosmetic Ingredient นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจพลังงานสีเขียวและการบริหารจัดการพลังงาน ผ่านสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ซึ่งก่อให้เกิดธุรกิจ Startup ที่สามารถนำมาต่อยอดให้กับธุรกิจของบริษัทฯ

มุ่งเน้นการยกระดับกระบวนการผลิต และการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำและพลังงาน มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 50001 ตามลำดับ รวมถึงระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ตลอดจนยกระดับด้านการจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบ Process Safety Management (PSM)

เป็นจุุดหมายของการใช้ชีวิตของคนทุุกช่วงวัยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมสีเขียวผ่านสินค้าบริการ และธุุรกิจ Non-Oil ในสถานีบริการน้ำมัน “บางจาก” เพื่อเป็นจุุดหมายปลายทางที่จะเติมเต็มความต้องการของลููกค้า และมุ่งสู่การพัฒนาธุุรกิจอย่างยั่งยืน โดยใช้สมรรถนะหลัก 1) ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลููกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย 2) จัดหา พัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมัน,Non-Oil และงานบริการให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และ 3) ดำเนินธุุรกิจร่วมกับการดููแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุุทธ์สำคัญ คือ

  • Greenovative Products นำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมันคุุณภาพ สููงที่ตอบสนองความต้องการของลููกค้า และดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยน้ำมันมาตรฐานยููโร 5 โดยปัจจุุบันบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานยููโร 4 ของภาครัฐและยังสามารถให้บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำระดับมาตรฐานยููโร 5 จำนวน 3 ชนิด คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 S EVO, น้ำมันไฮพรีเมียมดีเซลเอส Hi-Premium Diesel S (น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม) และน้ำมันไฮพรีเมียม 97 Hi Premium 97 (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 เกรดพรีเมียม)
  • Network Management ขยายสาขาและพัฒนารููป แบบสถานีบริการให้ตอบสนองความต้องการของลููกค้า มุ่งเน้นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และสร้างผลประกอบการที่คุ้มค่าต่อการลงทุุนให้พันธมิตร รวมถึงพัฒนาสถานีบริการในรููปแบบ Unique Design Service Stations ที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค
  • Non-Oil Offering ขยายธุุรกิจ Non-Oil อาทิ ร้านกาแฟ “อินทนิล”, ชานมไข่มุุก “ดาคาซี่ และจับมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย อาทิ แบรนด์ร้านอาหารชั้นนำเปิดให้บริการในสถานีบริการรููป แบบ Franchise พันธมิตรที่ให้บริการร้านสะดวกซื้อ ธุุรกิจคาร์แคร์ ร้านซักอบรีด ธุุรกิจขนส่่งสินค้า และตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้างประสบการณ์์ที่ดีให้ลููกค้า
  • Digital Experience นำเทคโนโลยีมาปรับปรุุงงานบริการและสร้างประสบการณ์ให้กับลููกค้า พร้อมเชื่อมโยง Ecosystem ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุุค ใหม่ อาทิ ระบบ Digital Payment สำหรับการชำระเงิน ระบบ Digital Card สะสมคะแนนเพียงแค่บอกเบอร์โทรศัพท์ การแลกคะแนนผ่านแอปพลิเคชันบางจากโดยไม่ต้องใช้บัตร และการโอนคะแนนผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เป็นต้น
  • Green Sustainability สร้ างธุุรกิจที่เติบโตต่อเนื่องพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมร่วมกับลููกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเติมน้ำมันปันน้ำใจ รับซื้อ ผลิตผลทางการเกษตรและ/หรือสินค้านวัตกรรมจากเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME มามอบให้กับลููกค้าที่มาเติมน้ำมัน, โครงการผักสวนครัวไร้สารในสถานีบริการโดยแจกจ่ายให้กับพนักงานให้บริการเพื่อลดภาระค่าอาหาร และต่อยอดเป็นของแทนคำขอบคุุณให้กับลููกค้าที่มาใช้บริการรวมถึงได้นำความรู้ในการปลููกผักสวนครัวไปแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุุมชน และโรงเรียนรอบสถานีบริการน้ำมันบางจาก เป็นต้น

เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยผ่านโครงการที่ส่งเสริมและต่อยอดงานพัฒนาสังคมภาพรวมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและนวัตกรรม ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายการดำเนินงานและผลลัพธ์ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ และตอบสนองต่อเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) รวมถึงการสื่อสารเรื่อง “ความสุขที่ยั่งยืน” ที่องค์กรธุรกิจจะสามารถกระจายไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของสังคมโดยรวม ภายใต้โครงการหลายรูปแบบทั้ง CSR in Process CSR after Process และ CSR as Process ผ่านการทำงานโดยมูลนิธิใบไม้ปันสุข