EN

นอกเหนือจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่บริษัทฯ นำมาบูรณาการและปรับใช้ในการ ดำเนินธุรกิจแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้นำแนวทางปฏิบัติ เกณฑ์ และมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การปฏิบัติต่อข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes: DJSI) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Awards: TQA) มาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กร ISO ต่างๆ และความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย มาพิจารณากำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม และสังคม และนโยบายย่อยในการดำเนินธุรกิจและพัฒนากระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีการติดตามการดำเนินงานและรายงานผลตามแนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุง นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างรอบด้านตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการดำเนินธุรกิจ ช่วยลดความเสี่ยงองค์กร และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยการปรับปรุงนโยบายฯ ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืน 8 ด้าน ได้แก่

  1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
  3. สิทธิมนุษยชนและการจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
  4. การจัดการพลังงาน สภาพภูมิอากาศ น้ำ และของเสีย
  5. การผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบและส่งเสริมสังคมยั่งยืน
  6. การลงทุนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทน โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
  7. การประเมินด้านความยั่งยืนสำหรับธุรกิจใหม่อย่างรอบด้าน
  8. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสังคม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ยึดการดำเนินธุรกิจภายใต้ BCG Economy Model ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลักคือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่า และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบอย่างยั่งยืน มาเป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่า คุณค่า และความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

[95.97 KB : pdf]
นโยบายด้านความยั่งยืน
[99.3 KB : pdf]
GRI Content Index 2020