EN

บรรษัทภิบาล


ผู้บริหารและพนักงานเข้าตอบรับนโยบายและทดสอบความรู้ การต่อต้านทุจริต

จรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน

100%
คู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง และคู่ค้าสำคัญที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรงที่เข้าร่วมการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG 

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออนไลน์

100%
คะแนนระดับดีเลิศ
Excellence
Corporate Governance Report (CGR).

No Gift Policy

10
ปีต่อเนื่อง
คู่ค้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ CAC แล้ว
136
บริษัท
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุุปทาน
ร้อยละ 92
การจัดซื้อจัดจ้างภายในท้องถิ่น (ประเทศไทย)
3,838
ล้านบาท
*การจัดซื้อสินค้าและบริการกลุ่ม Non Hydrocarbon
ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการจัดหาเชิงกลยุทธ์ของงบประมาณปี 2566
ร้อยละ 11.7

การเติบโตทางเศรษฐกิจ


EBITDA จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

เงินปันผลต่อหุ้น
1.50
บาทต่อหุ้น
กำไร
สุทธิ
13,233 ล้านบาท
รายได้
385,853
ล้านบาท
EBITDA
41,680 ล้านบาท

ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม


การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตามขอบเขตการปันส่วน ตามกรรมสิทธิ์)
0.96 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตามสัดส่วนการถือหุ้น)
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
ร้อยละ 99.4
กลุ่มธุรกิจการตลาด
ร้อยละ 0.6
การรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี (กรณี)
(มากกว่า 100 บาร์เรล)
0
ครั้ง
การใช้ พลังงานรวมสุทธิ
13,749.84
เทระจูล
การรับน้ำ จากแหล่งต่างๆ รวม
การลดการใช้น้ำประปาใหม่ ในกระบวนการผลิต
1.48
ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ
35.8
ของน้ำใช้ทั้งหมด
น้ำทิ้ง
0.94 ล้านลูกบาศก์เมตร
จำนวนอุบัติเหตุจากการขนส่งผลิตภัณฑ์
(ความเสียหายต่อรถเกิน 1 ล้านบาท)
0 ครั้ง
ของเสียที่ถูกจัดการด้วยหลัก 3Rs
ร้อยละ 100 ของปริมาณของเสียทั้งหมด

ความปลอดภัย

อัตราบาดเจ็บจากการทํางาน จนถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

พนักงาน
0
ชาย
0
หญิง
ผู้รับเหมา
0
ชาย
0
หญิง

การบาดเจ็บจากการทํางานที่ทําให้ ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน

(High-Consequence Work-Related Injuries)
พนักงาน
0
ครั้ง
ผู้รับเหมา
0
ครั้ง

สังคม

สนับสนุนกิจกรรมและกระบวนการ ทางธุรกิจที่ตอบสนองต่อสังคม

(เงิน เวลาจิตอาสาของพนักงาน สิ่งของ การบริหารจัดการ)
กว่า
231
ล้านบาท

โครงการด้านการศึกษา ครอบคลุมเยาวชน

กว่า
15,000
คน
คนจากสถานศึกษากว่า 221 แห่ง ใน 56 จังหวัด

Carbon Markets Club

มีสมาชิก 165 องค์กร 607 มีการสนับสนุุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ RECs 1,411,779 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

พนักงาน

คะแนนความผูกพันพนักงาน

ร้อยละ 85


จํานวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน

35.75
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ไม่มีเรื่องร้องเรียน ด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีนัยสําคัญ