EN

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายชาญวิทย์ นาคบุรี

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 27 มกราคม 2566

อายุ

59

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Certification Program (DCP312/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the chairman Program (RCP48/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่น 8 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 77 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 9 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2564 - 2565 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2562 - 2565 กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2562 - 2565 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2560 - 2564 กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2559 - 2565 กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
2559 - 2562 รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี