EN

นางวรนุช ภู่อิ่ม

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางวรนุช ภู่อิ่ม

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 11 เมษายน 2566

อายุ

59

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง รุ่นที่ 64 พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 พ.ศ. 2562 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร นักบริหารงานคลังระดับสูง รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2563 - 2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2561 - 2563 ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
2559 - 2561 ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
2556 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง กรมธนารักษ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการ ธนาคารออมสิน
 • กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • กรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี