EN

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 11 เมษายน 2566

อายุ

76

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 44 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 29 กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 40 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP136/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE17/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • Advanced Audit Committee Program (AACP47/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 -2564 รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • รองประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี