EN

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

กรรมการ
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 31 ตุลาคม 2566

อายุ

59

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรบุคลากร วิทยาลัยการปกครอง
  • การบริหารผู้บังคับบัญชาระดับต้น สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  • นักบริหารระดับสูง (การบริหารการเปลี่ยนแปลง) สำนักงาน ก.พ. (นบส. รุ่นที่ 83)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2564 - 2566 อธิบดีกรมการจัดหางาน
2563 - 2564 รองปลัดกระทรวงแรงงาน
2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
2562 - 2563 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
2560 - 2562 ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

  • ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • ปลัดกระทรวงแรงงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี