EN

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558

อายุ

63

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17
 • โรงเรียนนายเรือ (หัวหน้านักเรียนนายเรือ)
 • โรงเรียนนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
 • วิทยาลัยการทัพเรือ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรครูทหาร สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่สนาม และหลักสูตรค้นหา เป้าหมาย สหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program (DCP221/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า
 • Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2559 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
2558 รองเสนาธิการทหารเรือ
2557 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
2556 ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
2554 หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ สภาทหารผ่านศึก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี