EN

พลเอก ธรรมนูญ วิถี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พลเอก ธรรมนูญ วิถี

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ

59

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 33
 • หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 153
 • หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 78
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่น 78
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่น 56
 • การรบร่วมอากาศพื้นดิน (ผู้แนะนำอากาศยานหน้า)
 • นายทหารการกีฬา รุ่นที่ 31
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 73
 • พัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน

2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก
2560 แม่ทัพน้อยที่ 1
2559 รองแม่ทัพภาคที่ 1
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
2557 ผู้ชำนาญการกองทัพบก
2556 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
2554 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
2553 ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 1
2551 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี