EN

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560

อายุ

56

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12/2556 สถาบันพระปกเกล้า
 • โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • Director Certification Program (DCP246/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน 

2562 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2562 กรรมการประสานงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2557 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2556 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการจัดการ) สำนักงานศาลยุติธรรม
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี