EN

ดร. กุลยา ตันติเตมิท

กรรมการ
ดร. กุลยา ตันติเตมิท

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2564

อายุ

49

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PhD) สาขา International Economics and Finance, Brandeis University, USA
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (MS), Brandeis University, USA
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (MA), Boston University, USA
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
  • Ethical Leadership Program (ELP 7/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Director Certification Program (DCP239/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Board Matters and Trends (BMT 5/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2564 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2563 - 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2561 - 2563 กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
2559 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2559 - 2561 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561 กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด
2559 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
2558 - 2559 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

  • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี