EN

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
นายประสงค์ พูนธเนศ

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2564

อายุ

62

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Director Certification Program (DCP76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
 • หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการตำรวจ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2563 ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563 ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2557 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561 อธิบดีกรมสรรพากร
2555 - 2563 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการด้านการเงินเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี