EN

นายเชาวลิต เอกบุตร

กรรมการอิสระ
นายเชาวลิต เอกบุตร

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 27 มกราคม 2565

อายุ

63

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, USA
 • Director Accreditation Program (DAP27/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP84/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of Chairman Program (RCP24/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2562 กรรมการ บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย
2554 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี
 • กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • กรรมการและคณะกรรมการยุทธศาสตร์บูรณาการดำเนินงานของสถาบันภายใต้อุตสาหกรรมการพัฒนามูลนิธิ
 • กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี