EN

นายเชาวลิต เอกบุตร

กรรมการอิสระ
นายเชาวลิต เอกบุตร

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 27 มกราคม 2565

อายุ

65

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, USA
 • Director Accreditation Program (DAP27/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP84/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of Chairman Program (RCP24/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2562 - 2566 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2561 - 2567 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
 • กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

300,000 หุ้น หรือ 0.02178% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี