EN

พล.ต.ท. สำราญ นวลมา

กรรมการอิสระ
พล.ต.ท. สำราญ นวลมา

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2565

อายุ

49

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2564 - ปัจจุบัน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2562 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
2561 ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
2559 รองผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
2555 ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี