EN

พลตำรวจโท สำราญ นวลมา

กรรมการอิสระ
พลตำรวจโท สำราญ นวลมา

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2565

อายุ

51

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • Director Certification Program (DCP322/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 11 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  • หลักสูตรจิตอาสา 904 (หลักสูตรประจำ) รุ่นที่ 2 หน่วยราชการในพระองค์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2564 - 2565 ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2562 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
2561 ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
2559 รองผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
2555 ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

300,000 หุ้น หรือ 0.02178% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี