EN

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2565

อายุ

65

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, U.S.A.
 • B.A. (Economic & Political Science), Delhi University, INDIA
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยมหาดไทยสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management Program (MMM))รุ่นที่ 34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ The Kellogg School of Management, The Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
 • Director Certification Program (DCP 167/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statement for Directors (FSD 33/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA 1/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
2562 - 2565 กรรมการอิสระ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2561 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2561 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 - 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยและอนุกรรมการด้านต่างๆ 5 คณะ
 • ประธานอนุกรรมการ การลงทุนหาผลประโยชน์และอนุกรรมการบริหารงานบุคคล กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

ไม่มีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี