EN

01 ธันวาคม 2565

บางจากฯ รับรางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานและผู้มอบรางวัลองค์กรต้นแบบแก่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี นายนพชัย นุตสติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนบริษัท บางจากฯ เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา ตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งบางจากฯ ได้รับรางวัลประเภท “ดีเด่น” ด้วยเป็นบริษัทที่ดำเนินการจ้างงานตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบางจากฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการต่อเนื่องกว่า 5 ปี และร่วมเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม จัดโดย Business Media International (ประเทศสิงคโปร์) ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เมื่อเร็ว ๆ นี้