EN

21 สิงหาคม 2566

บางจากฯ คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรแห่งความเป็นเลิศระดับโลก Global Performance Excellence Award 2023 - World Class

องค์กรแรกของไทยจากภาคอุตสาหกรรม และโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดแห่งคุณภาพ

Asia Pacific Quality Organization, Inc. (APQO) ประกาศให้กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Global Performance Excellence Award (GPEA) 2023 ในระดับ World Class ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกในด้านการบริหารจัดการ โดยเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในโลกที่ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดนี้ สะท้อนการเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่มีมาตรฐานระดับโลกและเป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างในการนำเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล มาพัฒนา การบริหารจัดการในทุกมิติของการดำเนินงาน

ทั้งนี้ บางจากฯ เป็นองค์กรแรกของประเทศไทยจากภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล Global Performance Excellence Award ระดับสูงสุด World Class นับตั้งแต่มีการเริ่มมอบรางวัลในปี 2543 หลังจากที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565 (Thailand Quality Award 2022) นับเป็นการแสดงถึงศักยภาพ ขีดความสามารถและการบริหารจัดการในระดับโลกของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันของบางจากฯ โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณา ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการในระดับโลกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ APQO กล่าวคือ เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติและได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคม APQO

รางวัล Global Performance Excellence Award จัดขึ้นโดย Asia Pacific Quality Organization, Inc (APQO) จากประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 เป็นองค์กรระดับสากลที่ไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะผู้รับรองความเป็นเลิศในการบริหารจัดการคุณภาพในระดับสากล โดยสมาชิก APQO จากกว่า 20 ประเทศ ประกอบด้วยองค์กรด้านคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย ทั้งนี้ รางวัล Global Performance Excellence Award มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงาน 28th Global Performance Excellence Award 2023 ที่ประเทศเนปาล ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้