EN

08 กันยายน 2566

บางจากฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566

นางสาวภควดี จรรยาเพศ ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT? “แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐและเอกชนให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน และร่วมแสดงวิสัยทัศน์และประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

บางจากฯ เป็นองค์กรที่แสดงเจตนารมย์ในการร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ มาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปีมาตั้งแต่ปี 2556 และเป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก ในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยในปี 2565 บางจากฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 หลังจากการต่ออายุครั้งแรกในปี 2559 และครั้งที่ 2 ในปี 2562 จากการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกขั้นตอน