EN

27 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มบริษัทบางจาก คว้า 2 รางวัล ดำเนินงานยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จาก SET Awards 2023

นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล "นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Award)" ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ในงานมอบรางวัล SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยรางวัล "นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Award)" สำหรับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ที่บางจากฯ ได้รับ เป็นผลจากความโดดเด่นในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การมี ส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขององค์กร การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow และ Conference ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจน มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น จากผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากยังได้รับรางวัล "นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award)" สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกด้วย

นางสาวภัทร์ภูรี กล่าวว่า "ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทำให้กลุ่มบริษัทบางจากคว้ารางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ถึง 2 รางวัล และเราจะมุ่งหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG"


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor รางวัลเกียรติยศสูงสุดในกลุ่ม Sustainability Excellence ต่อเนื่องปีที่ 4 และได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตลอดจนได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ “AAA” (คะแนนรวม 90-100) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) จากผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2023

และบางจากฯ และบีซีพีจีได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน นับตั้งแต่มีการจัดทำดัชนีในปี 2015 อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทบางจาก ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)