EN

01 ธันวาคม 2566

ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยกลุ่มบริษัทบางจากลงนามในสัญญา โครงการนำร่อง “เครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน”

ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรติดโซลาร์เซลล์บนหลังคา พร้อมหนุนขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต T-VER

ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยกลุ่มบริษัทบางจาก สนับสนุนเครือข่ายธุรกิจสถานีบริการน้ำมันชุมชนที่ดำเนินงานโดยเครือข่ายสหกรณ์ ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพร้อมสนับสนุนให้ร่วมกันนำคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปขึ้นทะเบียน T-VER กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยจัดพิธีลงนามสัญญาโครงการนำร่อง “เครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน” กับ 5 สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์การเรียนสหกรณ์ โดยมี นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการ บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาโครงการนำร่อง “เครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน” กับ สหกรณ์ที่ร่วมโครงการ นำโดย นายธานี ชะนากลาง ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรพิมาย นายเชน นิลมูล ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล นายประทวน ขันทะ เลขานุการ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง นายกมล เลิศประเสริฐเวช ประธานกรรมการ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก และ นายสมัย บุญสาร ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ และมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ นายวัฒนา พรพัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานค้าปลีกน้ำมันและธุรกิจองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมในพิธี

โครงการนำร่อง “เครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน” เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กับสหกรณ์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการมีขนาดติดตั้งรวม 1.7 เมกะวัตต์ (MW) โดยจะติดตั้งทั้งในรูปแบบจ้างเหมาติดตั้ง (EPC) และทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน (private PPA) โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

เพื่อใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับสหกรณ์สอดคล้องกับภารกิจของ บริษัท ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่จัดตั้งโดยบางจากฯ และบีซีพีจี ในการสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร และหากในอนาคตหากมีสหกรณ์ที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มากเพียงพอ บางจากฯ พร้อมสนับสนุนการนำคาร์บอนเครดิตที่ได้ไปขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER) ที่ อบก. โดยจะมีการแบ่งปันรายได้กลับไปให้สหกรณ์อีกด้วย และสามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับสหกรณ์ที่สนใจต่อไป