EN

07 ธันวาคม 2566

กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมพัฒนาองค์ความรู้กับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดงานสัมมนาคู่ค้าประจำปี 2566 ในหัวข้อ “Next Together : A Journey of Growth and Collaboration”

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัทบางจาก จัดงานสัมมนาคู่ค้าประจำปี 2566 ในหัวข้อ “Next Together : A journey of Growth and Collaboration” โดยเชิญคู่ค้าของบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากกว่า 200 ราย ร่วมงานสัมมนา เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับคู่ค้า โดยได้รับเกียรติจากนายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายนโยบายและทิศทางในอนาคตของกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อสร้างการเติบโต ทางธุรกิจร่วมกัน พร้อมด้วยนางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กร และกิจการเพื่อความยั่งยืน ประธาน Carbon Markets Club แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในห้วข้อ “Bangchak Group’s Decarbonization Journey”

ภายในงาน ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคู่ค้า อาทิ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ แนวทางการลด/การชดเชยปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิต สาธิตการใช้งานเครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรสมาชิก Carbon Markets Club ที่บางจากฯ ร่วมก่อตั้ง ตลอดจนการบรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) การดำเนินงานเพื่อสร้าง Net Zero Ecosystem การเป็น Procurement Share Service ของฝ่ายจัดหาพัสดุของบางจากฯ เพื่อให้คู่ค้าเห็นถึงโอกาส และการเตรียมพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต รวมถึงมอบรางวัล ESG ให้กับคู่ค้าที่ได้รับคะแนนประเมินอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี