EN

07 ธันวาคม 2566

ผู้บริหารบางจากฯ แบ่งปันการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อ การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environment, Social, Governance) ในงานนมหกรรมคุณภาพประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล กว่า 1,500 คนร่วมรับฟังทั้งที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อเร็ว ๆ นี้

นางกลอยตา กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ที่ให้ความสำคัญในการสร้างสมดุลในด้านต่าง ๆ สมดุลระหว่างมูลค่า และคุณค่า สมดุลในการดำเนินงานตามแนวทาง ESG โดยชี้ให้เห็นตัวอย่างการดำเนินการ ในด้านต่าง ๆ ของบางจากฯ กล่าวคือ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี 2546 จรรยาบรรณต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านคอร์รับชั่น รวมถึงมีการจัดสัมมนาเพื่อสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบ รวมถึงการทำให้ ESG กลายเป็นธุรกิจ จากปั๊มชุมชนหรือปั๊มสหกรณ์เมื่อ 33 ปีที่แล้ว สู่วินโนหนี้ สู่อากาศยานเชื้อเพลิงยั่งยืน (SAF) และ อีกหลากหลายธุรกิจ ขณะเดียวกันในด้านสิ่งแวดล้อม บางจากฯ ให้ความสำคัญร่วมบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ ดูแลใส่ใจสังคมและชุมชนโดยรอบและมีกรอบการดำเนินงานที่เคารพสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมถึงดูแลพนักงานในองค์กร ด้วยกลยุทธ์การดูแลให้พนักงานมีความสุขแบบ 100X Happiness และที่สำคัญ มีการพัฒนานวัตกรรมและการดำเนินการโดยมุ่งมองไปยังอนาคต นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเทียบชั้นกับองค์กรขนาดใหญ่ ๆ ในระดับโลกได้ ซึ่งในปี 2565 โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน เป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565 (Thailand Quality Award 2022) และล่าสุด ได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลก Global Performance Excellence Award 2023 - World Class เป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่ได้รับรางวัลนี้