EN

06 มิถุนายน 2567

บางจากฯ คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชีย จากเวที The 14th Asian Excellence Award ที่ฮ่องกง

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชีย 6 รางวัลในงานประกาศรางวัล 14th Asian Excellence Award 2024 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ที่โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมี นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และนางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

โดยรางวัลที่บางจากฯ ได้รับ ประกอบด้วยรางวัลประเภทบุคคล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Asia’s Best CEO นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงส่งมอบผลการดำเนินงานที่โดดเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 9

รางวัล Asia’s Best CFO นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน จากการบริหารด้านการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกับนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง

และรางวัล Best Investor Relations Professional นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ จากผลงานดีเด่นด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับรางวัลประเภทองค์กร 3 รางวัล ได้แก่ “รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Company) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ “รางวัลสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม” (Best Corporate Communications) สะท้อนศักยภาพในการบริหารงานสื่อสารองค์กรที่เป็นเลิศ และ “รางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย 2024” (Sustainable Asia Award 2024) ที่มีการมอบให้เป็นปีแรกสำหรับบริษัทในเอเชียที่แสดงความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพในการบูรณาการความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน อิงจากความสอดคล้องกับกรอบงานความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

รางวัล 14th Asian Excellence Award และ รางวัล Sustainable Asia Award จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia พิจารณารางวัลจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับดีเยี่ยม