EN

19 มิถุนายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ 30 ปี บางจากแจก Apple Watch และสร้อยคอทองคำ


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ 30 ปี บางจากแจก Apple Watch และสร้อยคอทองคำ ครั้งที่ 6


ผู้โชคดีที่ได้รับ Apple Watch จำนวน 30 รางวัล

 1. ก้อย  กิ่งแก้ว  จ.อุตรดิตถ์
 2. คมขำ  ชัยศักดิ์เดช  จ.สุมทรสาคร
 3. ชันญธิดา  ปาจร  จ.นคพนม
 4. ชูชีพ  อุณทะอ่อน  จ.เชียงใหม่
 5. เชิดชู  กวางเส็ง  กรุงเทพมหานคร
 6. ณัฐ  ทินธุนากวิริยกุล  จ.สุราษฎร์ธานี
 7. ดำลุน  เอกทิน  จ.อุบลราชธานี
 8. เดือนพร  โขจุลธรรม จ.นครปฐม
 9. ตรีรัตน์  พรหมเดช  กรุงเทพมหานคร
 10. นครชัย  สีพญาเดช  จ.มหาสารคาม
 11. นริสรา  เด่นวิภัยวนา  กรุงเทพมหานคร
 12. นิพล  พลเยี่ยม  จ.สุโขทัย
 13. นิสราภรณ์  พราหมนีย์  จ.นครศรีธรรมราช
 14. ปทิตตา  สินธุ  กรุงเทพมหานคร
 15. พฤฒิพงศ์  สิงหพัธ  กรุงเทพมหานคร
 16. พีรยุทธ์  สุขสวัสดิ์  จ.สุพรรณบุรี
 17. ยอด  ฝ้างเทศ  จ.สุโขทัย
 18. รัชกัญจน์  คุณชยางกูร  จ.เชียงใหม่
 19. วรวีร์  โชติจิระวัฒน์  กรุงเทพมหานคร
 20. วิเชียร  วัชรานุกูล  กรุงเทพมหานคร
 21. วิลาวัลย์  บัวแก้ว  จ.สมุทรสาคร
 22. วีระชัย  สาระคร จ.ร้อยเอ็ด
 23. ศาธิญา  แซ่จันทร์  จ.สมุทรปราการ
 24. สมควร  พรมรักษา  จ.ลพบุรี
 25. สรสิทธิ์  รวยเงิน  กรุงเทพมหานคร
 26. สุกัญญา  ทองเชื้อ  กรุงเทพมหานคร
 27. สุนีย์  เอกวัฒนพันธ์  จ.นนทบุรี
 28. แสงเดือน  ชนะบุญ  จ.อุดรธานี
 29. อัฐรินทร์  ปัญญารบตพงศ์  กรุงเทพมหานคร
 30. อารากร  วรุณวุฒิ  กรุงเทพมหานคร

ผู้โชคดีที่ได้รับ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 30 รางวัล
 1. กำพล  สามัคคี  จ.สระบุรี
 2. จรรยา  ปิงสุขแสน  กรุงเทพมหานคร
 3. จิรัชญา  ภาแกดำ  จ.กาญจนบุรี
 4. จุลวัฒน์  ศิริชัยนาคร  จ.นนทบุรี
 5. เจษฎาภรณ์  สมบูรณ์พงศ์  จ.นนทบุรี
 6. ดลหทัย  แสงเดือน  จ.ปทุมธานี
 7. ดวงพร  เทียนน้อย  จ.นครนายก
 8. ทิฆัมพร  ใจสุข  กรุงเทพมหานคร
 9. ทิพวัลย์  กลัดเล็ก  จ.นครปฐม
 10. ธีระคุณ  ตรีสมบูรณ์  จ.พระนครศรีอยุธยา
 11. ธีระพงษ์  มูลประชา  จ.นครปฐม
 12. นราภรณ์  วัชรากร  กรุงเทพมหานคร
 13. นิลตรา  แซ่จู  จ.สมุทรสาคร
 14. ปรกฉัตร  อุดมสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร
 15. พรรณธิภา  พุ่มพิเชฏฐ์  จ.นนทบุรี
 16. พา  ปราบภัย  จ.เชียงราย
 17. พิณรัตน์  ศิริสาลีโภชน์  กรุงเทพมหานคร
 18. ไพฑูรย์  จำปาหอม  จ.มหาสารคาม
 19. ลัดดา  พุ่มฉัตร  จ.กำแพงเพชร
 20. วราภรณ์  จงจิรวัฒน์  จ.ฉะเชิงเทรา
 21. วิชุณี  สุพรมมา  กรุงเทพมหานคร
 22. ศักดิ์สิทธิ์  ฉันททิพย์ญาณ  กรุงเทพมหานคร
 23. สุรศักดิ์  ธีรวรวิทย์  กรุงเทพมหานคร
 24. อนุรักษ์  กันคล้อย  กรุงเทพมหานคร
 25. อนุสรณ์  ศิริมงคล  จ.สมุทรปราการ
 26. อภิชาติ  วนารัศมี  จ.สมุทรปราการ
 27. อภิชาติ ศรพรม  กรุงเทพมหานคร
 28. อรญา  วีระทอง  กรุงเทพมหานคร
 29. อรวรรณ  พลังธนสุกิจ  กรุงเทพมหานคร
 30. อำนวย  ไสยกิจ  จ.ขอนแก่น

โดยบริษัทฯ จะติดต่อนัดหมายผู้โชคดีทางโทรศัพท์ เพื่อเข้ามารับรางวัล  ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อคุณกวิศรา ฤทธิ์คำรพ และคุณนิรภัย เชิดฉาย ส่วนสื่อสารการตลาด โทร. 0-2335-4541-3 ในเวลาราชการ


การจับรางวัล ครั้งที่ 5
ผู้โชคดีที่ได้รับ Apple Watch จำนวน 30 รางวัล
 1. กิตติภูมิ  อัครกิจเกษม จ.ขอนแก่น
 2. จิราวัฒน์  เจ๊ะสมาแอล กรุงเทพมหานคร
 3. ชนิดา  สมวาทสรรค์  จ.ชลบุรี
 4. ชยากร  แก้วคำ  จ.เชียงใหม่
 5. ฐนนนท์  เหลืองบริบูรณ์  กรุงเทพมหานคร
 6. ณัฐพล  เครือมั่น  จ.ชลบุรี
 7. ณัฐาศิริ  สุขภาพ  จ.นนทบุรี
 8. ดวงจุรี  รัตนพร  จ.ระยอง
 9. ทวีเกียรติ  ยูฮันเงาะ  จ.สมุทรปราการ
 10. ทศพล  ธนะไพบูลย์  จ.ชลบุรี
 11. เทียม  ทรัพย์ธเนศ  กรุงเทพมหานคร
 12. ธนิดา  ธรรมกร่าง จ.นครปฐม
 13. ธัญสิทธิ์  อิสระพงษ์วุฒิ  จ.เชียงราย
 14. วินัย  ภู่เรือน จ.กำแพงเพชร
 15. บำรุง  ใจสะอาด จ.ระยอง
 16. เบญจกาญจน์  พงศานานุรักษ์  จ.นครปฐม
 17. ประภาสิริ  กุณฑโชติ  จ.พระนครศรีอยุธยา
 18. ปองณัฐ  จิตติปัญญากุล  กรุงเทพมหานคร
 19. พานิช  ผิวผ่าน จ.มหาสารคาม
 20. พิมพ์ลภัส  เชิดเวชพงศ์  กรุงเทพมหานคร
 21. ยรรยง  พตด้วง  จ.สมุทรปราการ
 22. วิเชียร  เฝ้าทรัพย์  จ.ชัยภูมิ
 23. วีระ  พันนุ  จ.กำแพงเพชร
 24. สนั่น  โพหา  จ.สระแก้ว
 25. สมาพร  ดาจำรัส  จ.สมุทรสาคร
 26. สวิง  สุขเจริญ  จ.ลพบุรี
 27. สุทิม  สุวรรณ  จ.ลำปาง
 28. สุนันท์  จิฌุธรรมรักษ์  จ.นนทบุรี
 29. อดุลย์  สุมาโน  กรุงเทพมหานคร
 30. อภิวัชญ์  ไชยนิรันดร์กุล  กรุงเทพมหานคร

ผู้โชคดีที่ได้รับ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 30 รางวัล
 1. ไกรสร  กาฬภักดิ์  จ.สุพรรณบุรี
 2. คำใหม่  อาทิศตัง  จ.หนองคาย
 3. ฉัตรธิดา  วงศ์คำ  จ.เชียงใหม่
 4. ชรินทร์  เอี่ยมอากาศ  จ.สมุทรปราการ
 5. ณัฐพล  พานทอง  จ.ปทุมธานี
 6. ณัฐสินี  จึงสิริพิทักษ์  จ.นครปฐม
 7. เต็มดวง  อิ่มสุวรรณ  จ.นนทบุรี
 8. ทวี  มิตรวงศ์สิริ  จ.น่าน
 9. บุญเหลือ  รุ่งกระดี่  จ.สุโขทัย
 10. บุญเรือน  โพธิ์กล่ำ  จ.นครสวรรค์
 11. บุญเลิศ  กลิ่นรัตน์  จ.เชียงใหม่
 12. ปิยธิดา  อินทร์รักษ์  กรุงเทพมหานคร
 13. พุทธิพันธ์  พรเลิศ  กรุงเทพมหานคร
 14. ไพบูลย์  สำเภาเงิน  จ.นนทบุรี
 15. ภาณุพงศ์  ขวัญทอง  จ.เชียงใหม่
 16. มงคล  วัฒนะชัยยนต์  จ.สมุทรปราการ
 17. มนัสนันท์  อธิปัญญาสฤษดิ์  กรุงเทพมหานคร
 18. มัทนพร  สำแดงเด่น  จ.ประจวบคีรีขันธ์
 19. ยนต์  ขวัญอยู่  จ.ลพบุรี
 20. รัตน์วรา  ชมเมือง  จ.เชียงใหม่
 21. สมเกียรติ  คนรู้  จ.สุพรรณบุรี
 22. สมเกียรติ  หนึ่งกิจ  จ.แพร่
 23. สมจิต  เอ็นสันเทียะ  จ.นครราชสีมา
 24. สมชัย  พันบุญตา  จ.สระบุรี
 25. สมพงษ์  ภู่นาท  จ.กำแพงเพชร
 26. สมพิศ  โพธิ์ดี  จ.สมุทรปราการ
 27. สิริวัฒน์  กวั้ะห้วยขวาง  จ.นครปฐม
 28. อาคม  แสวงนาม  จ.หนองคาย
 29. อารีย์  ธนเกษพิศาล  จ.นครปฐม
 30. อุไรวรรณ  รัตนศรัณย์  กรุงเทพมหานคร

การจับรางวัล ครั้งที่ 4
ผู้โชคดีที่ได้รับ Apple Watch จำนวน 30 รางวัล

1. คณนนทร์  กตจตุรัส  กรุงเทพมหานคร
2. จำรัส  ศรีสุรัตน์  จ.แพร่
3. จิณห์สุนิกร  คุรุวาณิชย์  จ.นครปฐม
4. ชญานิศ  เสียงสัมพันธ์  จ.สมุทรปราการ
5. ณัฏฐพล  ภูมิถาวร  จ.นนทบุรี
6. ทศพล  เปรี่ยมพิมาย  กรุงเทพมหานคร
7. ทิพาวรรณ  มังคะลี  จ.สมุทรปราการ
8. นิเทศ  ดีน้ำ  จ.สุรินทร์
9. นิโรจน์  เลี้ยงอยู่   จ.สมุทรสาคร
10. บุญช่วย  ลี้ศัตรูพ่าย  จ.สมุทรปราการ
11. ปวริศา  เอมสมบุญ  จ.นนทบุรี
12. พรหมพิริยะ  ธาดาอมรกานต์  จ.นครราชสีมา
13. มนธิตา  สำลีกลาง  จ.นครราชสีมา
14. มนัสพร  ปรียะพานิช  กรุงเทพมหานคร
15. มาลัย  พรพัฒนอรุณกิจ  กรุงเทพมหานคร
16. รัตนะ  นาคอุ่น  จ.ปทุมธานี
17. รุ่งเรือง  ภารยธี  จ.กาฬสินธุ์
18. เลี้ยง  โพธิ์เรืองรอง  กรุงเทพมหานคร
19. วรวรรณ  ประสานพานิช  จ.ขอนแก่น
20. ศิริพร  ไทยวิริยะสกุล  จ.สมุทรปราการ
21. ศิวกร  สังข์สุวรรณ  จ.พิษณุโลก
22. สมชาย  ทองสุข  กรุงเทพมหานคร
23. สามารถ  ฤทธิ์กำลัง  จ.ปทุมธานี
24. สิทธิชัย  คงก้อน  จ.เชียงราย
25. สุจิตร  พิพัฒน์ผจง  กรุงเทพมหานคร
26. สุชาติ  แซ่เซียว  จ.ระยอง
27. สุนันท์  แตงเที่ยง  กรุงเทพมหานคร
28. อภิชาติ  หมื่นทรัพย์  จ.นครสวรรค์
29. อรอนงค์  ว่องวงศ์วิทย์  กรุงเทพมหานคร
30. อำนาจ  น้อยโพธิ์  จ.อุดรธานี

ผู้โชคดีที่ได้รับ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 30 รางวัล
1. กชพร  บรรทัดจันทร์  จ.ระยอง
2. คำพอง  สมหวัง  จ.กาฬสินธุ์
3. จรวณ  สินสารธรรม  จ.สุโขทัย
4. จรัสแสง  ภิรมย์โยธี  จ.นนทบุรี
5. ชยเชษฐ์  อมาตยคง  จ.นครราชสีมา
6. ณัฐพร  อนงค์พรยศกุล  จ.ชลบุรี
7. ดวงดาว  ไพศาลทรัพย์เจริญ  กรุงเทพมหานคร
8. ดำรงศักดิ์  คงประยูร  จ.นครสวรรค์
9. ธวัชชัย  คงนวล  จ.สุโขทัย
10. ธีรยุทธ  อนันต์  จ.ตราด
11. บรรลือ  ศรีโปดา  กรุงเทพมหานคร
12. บุญเกื้อ  อ่อนตรี  จ.ระยอง
13. บุญจันทร์  บุพศิริกุล  จ.นครปฐม
14. ปวริศร์  คุณากรนิยมรัตน  จ.ระยอง
15. พงษ์สิทธิ์  ปุสิทธิพิพัฒน์สัตกร  จ.กำแพงเพชร
16. พรรณนุช  งามน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์
17. พัทธ์ธีรา  ดีชูศร  จ.กระบี่
18. ภูริโชติ  ลิมปิวรรณ  กรุงเทพมหานคร
19. วาริชา  สหัสรังสี  จ.สมุทรสาคร
20. วิชัย  สุวรรณสัมพันธุ์  กรุงเทพมหานคร
21. วิมลรัตน์  คุณจักร  จ.ชลบุรี
22. สมบัติ  วัฒนาชาคาศิริ  จ.อุดรธานี
23. สำราญ  จันทเลิศ  จ.ตราด
24. สุดา  สุกรรณ  จ.สมุทรปราการ
25. สุมณเพียร  อภิสิทธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา
26. สุวรรณ  โต๊ะมุข  จ.พระนครศรีอยุธยา
27. หนึ่งฤทัย  ทองอยู่  จ.ลพบุรี
28. อมรา  อภิลักษณ์  กรุงเทพมหานคร
29. อรชน  ขอดแก้ว  จ.นครปฐม
30. อุษณีย์  สุทธิรัษฎ์  กรุงเทพมหานคร


การจับรางวัลครั้งที่ 3
ผู้โชคดีที่ได้รับ Apple Watch จำนวน 30 รางวัล

1. กฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา  จ.นนทบุรี
2. กัญญาภิศ ทองเเสนคา  กรุงเทพมหานคร
3. เกษร เสาวพงศ์  จ.ฉะเชิงเทรา
4. คงกฤช พิธานเกื้อกูล  จ.สมุทรปราการ
5. คณิส แก้วกระจ่าง  กรุงเทพมหานคร
6. จริญา จารุดารา  กรุงเทพมหานคร
7. เจนนิเฟอร์ มาบางครุ  จ.สมุทรปราการ
8. ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์  จ.สมุทรปราการ
9. ชิณปรัชญ์ สนธิเจริญภูนิติ  จ.เชียงใหม่
10. ณรงค์ศักดิ์ ธนรัตน์  จ.กาฬสินธุ์
11. ณิชกานต์ ลือวิภาสกุล  จ.สุพรรณบุรี
12. ด.ญ.ภัทรานิธฐ์ ทรัพย์ร่มเย็น  จ.สมุทรปราการ
13. ทวน ทิวธง  จ.เพชรบุรี
14. ทองหล่อ พิมหา  จ.อุดรธานี
15. ทิพวรรณ แซ่แต้  จ.สมุทรปราการ
16. ธีระ บุญเปี่ยม  จ.เพชรบุรี
17. นนทยา ศิริตรัง  จ.นครปฐม
18. ปณิตา ชิณณะพงศ์  จ.ฉะเชิงเทรา
19. ภาณุพงศ์ บุญเง็ก  กรุงเทพมหานคร
20. เยาวลักษณ์ ขยัน  จ.เชียงใหม่
21. ลักขณา กรุณา  จ.พิจิตร
22. วรนิตย์ วชิราวุฒิชัย  กรุงเทพมหานคร
23. วัชระพงษ์ รกชัฎ  กรุงเทพมหานคร
24. วิลัย รัตแมด จ.สกลนคร
25. สมชาย จันทประโคน  จ.เชียงใหม่
26. สราวุฒิ พนมสมบูรณ์  จ.ระยอง
27. สุกัญญา เลิศปรีชากร  จ.เชียงใหม่
28. สุภาพร เตี๊ยะเพชรดี  กรุงเทพมหานคร
29. สุมาลี สุจริตธรรม  จ.จันทบุรี
30. สุรศักดิ์ เลิศศึกษากุล  จ.ขอนแก่น

ผู้โชคดีที่ได้รับ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 30 รางวัล
1. กัมปนาท ปุ้ยฟักเจริญ  กรุงเทพมหานคร
2. เกศีนี สาระกุล  กรุงเทพมหานคร
3. ชัยวัช ยลทรัพย์ศิริ  จ.นครปฐม
4. โชคชัย ทิพยเวช  จ.ราชบุรี
5. ด.ช.ศุภกร จันทร์คง  จ.เพชรบุรี
6. ด.ญ.ปาลิดา คนใหญ่  จ.พิษณุโลก
7. ด.ญ.รุจิรารัตน์ ลิ้มรทีพงษ์  จ.ตราด
8. ธนัญธร  ฉายประยูรโกศล  จ.นนทบุรี
9. ธีรชัย สมชาติ  จ.ยโสธร
10. นันทกิตต์ ธนาน  กรุงเทพมหานคร
11. บรรตราวดี ชาหอม  จ.ขอนแก่น
12. บุญเลี้ยง พุ่มโชย  จ.อุตรดิตถ์
13. ประจวบ จันหุณี  จ.สกลนคร
14. ปริญญา พวงธรรม  จ.บุรีรัมย์
15. พรชัย  ธีระกุล  กรุงเทพมหานคร
16. พิพัฒน์ จึงประเสริฐภากร  จ.นครปฐม
17. ภัทธิรา ลือบางใหญ่  จ.สมุทรสาคร
18. มนตรี วีระเดช  จ.แพร่
19. วรนุช บรรลือ  จ.ปทุมธานี
20. วัชราภรณ์ แพงหอม  จ.ชลบุรี
21. ศรศาสตร์ สุริยาวงษ์  จ.นครปฐม
22. สำเร็จ เงางาม  จ.บุรีรัมย์
23. สุนัย ผาหลัก  จ.น่าน
24. สุภร เทพนม  จ.ฉะเชิงเทรา
25. สุวภีร์ ครุวรรณ  กรุงเทพมหานคร
26. อธิวัฒน์ วรนันท์ศิริ  กรุงเทพมหานคร
27. อนิวรรตน์ คงคาเย็น  จ.นครปฐม
28. อัศนัย สุดสาคร  กรุงเทพมหานคร
29. อัศรีย์ ลีลาอำไพ  กรุงเทพมหานคร
30. อาเขตต์ พลฤทธิ์  จ.สุพรรณบุรี
 

การจับรางวัลครั้งที่ 2
ผู้โชคดีที่ได้รับ Apple Watch จำนวน 30 รางวัล

1. เจษฎา นามมูลตรีจิตตา  กรุงเทพมหานคร
2. ชูชาติ ฝายหิน  จ.เชียงใหม่
3. ตัน อานทอง  กรุงเทพมหานคร
4. ทวีศักดิ์ สุขใส  จ.พิษณุโลก
5. ธวชินี แสนเสนา  จ.นนทบุรี
6. ธีระ วังคะฮาด  จ.แพร่
7. ปรริศ ศิริประโคน  กรุงเทพมหานคร
8. ปรีดา วงศ์วิเศษกิจ  จ.สมุทรปราการ
9. ปาลิดา น้ำทิพย์  กรุงเทพมหานคร
10. พิชัย วิริยอำภานนท์  จ.เชียงใหม่
11. พีรสิชฌ์ สันติเอกชุน  จ.นครปฐม
12. ยุวดี เวชกุล  จ.สุโขทัย
13. รุ่งภพ หรี่เรไร  จ.บุรีรัมย์
14. รุ่งโรจน์ เตียวตระกูล  กรุงเทพมหานคร
15. เรืองยศ ธรรมนาม  จ.มหาสารคาม
16. วรรัตน์ เจริญไกรกมล  จ.นนทบุรี
17. วาทิตยา มาคลมหาลาภ  กรุงเทพมหานคร
18. วาสนา ภาสมา  จ.สุรินทร์
19. วิไล เล่ห์ประเสริฐ  จ.สมุทรสาคร
20. วีรชัย ภิสัชเพ็ญ  กรุงเทพมหานคร
21. สมเจต ศุภรังสรรค์  จ.ชลบุรี
22. สหะศักดิ์ สัจวิทย์วิศาล  กรุงเทพมหานคร
23. สามาต อินทสุวรรณ  จ.กำแพงเพชร
24. สายทอง บุญเย็น  จ.นครสวรรค์
25. สำรวย หอมลำดวน  จ.ปทุมธานี
26. สุพัทนา เพ็ชรคำ  จ.อุตรดิตถ์
27. สุภาพร เทศงามถ้วน  จ.นนทบุรี
28. เสมียน กิจสวน  จ.อุตรดิตถ์
29. อนงค์ เพชร์ฟัก  จ.สุโขทัย
30. เอกชัย รัตนวิศิษฐ์  จ.มุกดาหาร

ผู้โชคดีที่ได้รับ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 30 รางวัล
1. จำเนียร กล้าสงคราม  จ.ชัยภูมิ
2. จิระพันธ์ ทรงอาวุธ  จ.สงขลา
3. จิราสิภาษ์ จารุบุตร  จ.ปราจีนบุรี
4. จีรพัฒน์ จันทร์เจริญ  กรุงเทพมหานคร
5. เจิดกฤด โคนอุดม  กรุงเทพมหานคร
6. ชนม์นิภา จันทรสถาพร  กรุงเทพมหานคร
7. ทองคำ เท่าเทียม  กรุงเทพมหานคร
8. ธนดล ค่ำสว่าง  จ.สุโขทัย
9. ธนพัฒน์ เทศศรีเมือง  จ.หนองคาย
10. ธีรศักดิ์ บัวศรี  จ.ขอนแก่น
11. นำโชค บุญทากุล  จ.แพร่
12. บังอร นาไพวัณ  จ.ขอนแก่น
13. บัณฑิตา สงครามชัย  จ.ชุมพร
14. ปนิฐษรณ์ วรกาวงษ์ทิพย์  กรุงเทพมหานคร
15. ประสิทธิ์ โคตรหนองปิง  จ.ชัยภูมิ
16. ปัทมา เดชดง  กรุงเทพมหานคร
17. ปุญชรัสมิ์ ถิ่นถา  จ.เชียงใหม่
18. พรทิพย์ เทียนหอม  จ.สงขลา
19. เพทาย รัตนวิมล  กรุงเทพมหานคร
20. มะยุรี กรวยทอง
21. ยอง ออมสิน  จ.พิษณุโลก
22. วรญา อัศรัสกร  กรุงเทพมหานคร
23. วรพงษ์ พุกะนัดด์  กรุงเทพมหานคร
24. วรรณี เหลืองภูมิพิทยา  กรุงเทพมหานคร
25. ศักระ สังขทรัพย์  กรุงเทพมหานคร
26. ศิริรัตน์ พิริยะสิริพิพัฒน์  กรุงเทพมหานคร
27. สันติ พูลเสม  จ.ฉะเชิงเทรา
28. อารยา พุมมาลา  จ.สระบุรี
29. อิสมะแอ หมานเหม  จ.สงขลา
30. อุรวี ชูหนู  กรุงเทพมหานคร

การจับรางวัลครั้งที่ 1
ผู้โชคดีที่ได้รับ Apple Watch จำนวน 30 รางวัล

1. Keisuke Tomooka  จ.เชียงใหม่
2. กิจธนา วังรุ่งเรืองกิจ  จ.สมุทรปราการ
3. เกษนา กันทาอิ่น  กรุงเทพมหานคร
4. เกียรติศักดิ์ วีรีรัตน์  กรุงเทพมหานคร
5. คนึง คำชมภู  จ.สมุทรสาคร
6. จรัสแสง ทงอุตสาห์  จ.สมุทรปราการ
7. ด.ช.จักรวาล ทรงมาก  จ.พิจิตร
8. ช่อเอื้อง ศรีนวล  กรุงเทพมหานคร
9. ชัยณรงค์ เกิดนาค จ.นครสวรรค์
10. ณพพร โชคอำนวยกิจ  กรุงเทพมหานคร
11. ณัฐพล ตรีรัตนทติ  กรุงเทพมหานคร
12. ทิพปภา บุญนันท์  จ.กำแพงเพชร
13. ธานี รัตนปรีดากุล  กรุงเทพมหานคร
14. นพรัตน์ โนนคำ  จ.สมุทรสาคร
15. ประชัน ดวงจันทร์แก้ว  จ.เชียงใหม่
16. ปราโมทย์ ไชยบุตรสกุล  กรุงเทพมหานคร
17. ปรีดา ฉัตรพัชรภิญโญ  จ.นครปฐม
18. ผานิชย์ เพชรประยูร  จ.ชัยนาท
19. ด.ญ.พลอยปภัส โชติวุฒิเวโรจน์  กรุงเทพมหานคร
20. พาลินี อัศวรุจานนท์  กรุงเทพมหานคร
21. มณเทียน บุญอะรัญ  กรุงเทพมหานคร
22. เมธัสสิทธิ์ อังควราพันธุกร  จ.เชียงใหม่
23. ราเชนทร์ ตระกูลสุข  กรุงเทพมหานคร
24. วรพงษ์ สาครพิทักษ์  จ.สมุทรสาคร
25. วิจิตร กันหา  จ.นครสวรรค์
26. ปวิมล เตชสมภพ  กรุงเทพมหานคร
27. สมชาติ เกษมธรรมคุณ  จ.สมุทรสาคร
28. สาโรจน์ มุ่งอาษา  จ.หนองคาย
29. เอนก พุ่มส้ม  จ.พิจิตร
30. โอภาส บุญผ่อง  กรุงเทพมหานคร

ผู้โชคดีที่ได้รับ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 30 รางวัล
1. ขันธ์ เขียวพุฒิ  จ.สุโขทัย
2. จริน แซ่เอีย  กรุงเทพมหานคร
3. ชนิษฐา ปิ่นวิเศษ  กรุงเทพมหานคร
4. ชาติพัฒน์ อมาตยกุล  กรุงเทพมหานคร
5. ชุณหษิต ศรีวิโรจน์วงศ์  กรุงเทพมหานคร
6. ชูชีพ รอดหลง  จ.ชัยนาท
7. ณรงค์เดช วิเศษ  จ.เชียงใหม่
8. ทวี นกน้อย  จ.พิจิตร
9. ทองพูล สายตรง  จ.อุบลราชธานี
10. ทองย้อย ก้อนคำ  จ.เพชรบูรณ์
11. ธันยาพร ภัทรโชค  จ.ปทุมธานี
12. ธีระพงษ์ สาวะโชติ  จ.บุรีรัมย์
13. นภาพร แซ่เฮ้า  จ.นนทบุรี
14. บุญยง จินะปัน  จ.อุตรดิตถ์
15. ประเสริฐ วงษ์สกุล  จ.ร้อยเอ็ด
16. ปรีชา รัศมี  กรุงเทพมหานคร
17. เพลิง  สุริยันท์  จ.สุโขทัย
18. ภัทรภร กรวิชัยชาญ  จ.นครราชสีมา
19. รุ่งทยา มาตสะอาด  กรุงเทพมหานคร
20. วลีพร แซ่ตั้ง  กรุงเทพมหานคร
21. ศรีอำไพร ทับสีรักษ์  จ.มหาสารคาม
22. สงวน จักรผัน  จ.แพร่
23. สมพงษ์ อินตา  จ.นครราชสีมา
24. สายบุญชู ยีรัมย์  จ.บุรีรัมย์
25. สำรี บัวเสริฐ  จ.พระนครศรีอยุธยา
26. สุนทร อุทัยคำ  จ.มหาสารคาม
27. สุปเวศ เอี่ยมเย็น  กรุงเทพมหานคร
28. สุรัตน์ ทัดไธสง  จ.ชลบุรี
29. โสภณ แนมใส  กรุงเทพมหานคร
30. อินซอง โจ  กรุงเทพมหานคร