EN

26 กรกฎาคม 2560

บางจากฯ จับมือ AIT หนุนธุรกิจ Start Up


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ start up ให้สามารถเติบโตขึ้นในระดับธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านงาน วิศวกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีชีวภาพฯลฯ ผ่าน BiiC@AIT สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Bangchak Initiative and Innovation Center) ซึ่งบางจากฯ ร่วมกับเอไอทีจัดตั้งขึ้น พร้อมร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัยหลังปริญญาเอกและให้ทุนวิจัยในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ เมื่อเร็วๆ นี้