EN

12 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ “บางจากฯหนุนเกษตรกรไทย” ครั้งที่ 1


บางจากฯ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดมอบโชคครั้งที่ 1 ให้กับบัตรสินเชื่อเกษตรกรและสมาชิกบัตรบางจากเป็นรางวัลจำนวน 70 รางวัลประกอบไปด้วย สร้อยคอรูปพรรณหนัก 1 บาท 20 รางวัล ทีวี LED SHAP 32 นิ้ว 20 รางวัล บัตรสมาชิกบางจากพร้อมคะแนน 10,000 คะแนน 30 รางวัล สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปอีกครั้งตามเบอร์มือถือที่ผูกไว้กับบัตรสินเชื่อเกษตรกรหรือตามที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ในใบเสร็จ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทร์จิรา โทร: 086-317-0494 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 หรือ Call Center บางจาก 1651 กด 3

ของรางวัล: สร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท จํานวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,550 บาท

1. คุณ สนุ่น แอนโก

2. คุณ บุญธรรม ภู่ขวัญ

3. คุณ บุญชู ปานยิ้ม

4. คุณ เอนก คำมนตรี

5. คุณ ประหยัด ไสววรรณ

6. คุณ พะเยาว์ บุญเพ็ง

7. คุณ สมุทร มุ่งโตกลาง

8. คุณ จริงทร์ อินทร์ประสิทธิ์

9. คุณ น้อย เกตุชัย

10. คุณ ไพรินทร์ นิลแสงศรี

11. คุณ ประมง เร่งพิมาย

12. คุณ เตือนใจ แสนเสน

13. คุณ กิตติ มงคล

14. คุณ กอง ทองสุข

15. คุณ พุด ดาศรี

16. คุณ มนูญ สินจีน

17. คุณ จำรัส ลุมมา

18. คุณ อุดมศักดิ์ ปะทักขินัง

19. คุณ ฉอย จันดี

20. คุณ สุพัฒ หินวิเศษ

ของรางวัล: LED TV ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,700 บาท 

1. คุณ กาเหว่า อุ่นโต

2. คุณ นิตยา รักษ์มณี

3. คุณ มนตรี แดงขาวเขียว

4. คุณ สมศักดิ์ ใจมูล 

5. คุณ จันทนา วีเงิน

6. คุณ สมบูรณ์ อรวิบาล

7. คุณ อนงค์ ไชยยา

8. คุณ สิน ดวงแก้ว

9. คุณ ประทิน มีสกุล

10. คุณ นพ ขุนทอง

11. คุณ กรรนิกา โอเจริญ

12. คุณ ระเบียบ ยิ้มแสง

13. คุณ บุญปลูก มั่งมี

14. คุณ ลือชา เทศขำ

15. คุณ เพชร ตั๋นแก้ว

16. คุณ กิติศักดิ์ ชิติมูล

17. คุณ สมพร ความหมั่น

18. คุณ สังเวียน เพียรประเสริฐ

19. คุณ พิทัก ขันคำ

20. คุณ ประนอม ฟังไธสง

ของรางวัล: บัตรสมาชิก บางจากพร้อมคะแนน 10,000 คะแนน จํานวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท 

1. คุณ มานพ โหมดเทศ

2. คุณ พิมเสน พลายเอม

3. คุณ ลักขณา วรรณู

4. คุณ สำรอง พิมเชย

5. คุณ จรัส พลอยแก้วผล

6. คุณ บุญทัน โงกสูงเนิน

7. คุณ ประเสริฐ จันทนัน

8. คุณ ดอกสร้อย เอี่ยมศิริ

9. คุณ วิชาญ สุนทรมัจฉะ

10. คุณ วิลัย รันดอน

11. คุณ สุชาติ นาคกุลบุตร

12. คุณ ลำทวน พะลัง

13. คุณ ชนิสรา เหลืองพวงแก้ว

14. คุณ สม พันธ์บุญนาค

15. คุณ สุรพล ชนะพันธุ์

16. คุณ พูนทรัพย์ ผันผาย

17. คุณ เชิด ตรงกลาง

18. คุณ สายันตร์ บุญนา

19. คุณ สุข อีสา

20. คุณ พล แสนสันเทียะ

21. คุณ สาย ยามี

22. คุณ สร้อย ชูสังข์

23. คุณ ประสิทธิ์ ศิลพงษ์

24. คุณพิกุล อุดมพงษ์

25. คุณ ทำนอง อ้ายตั้ง

26. คุณ พร จันทร์พรม

27. คุณ วัชรินทร์ ห้าวหาญ

28. คุณ ประภาส ใยไม้

29. คุณ ชยาพล มโกก

30. คุณ จารึก ฉิมพาลี