EN

22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ “บางจากฯหนุนเกษตรกรไทย” ครั้งที่ 2


บางจากฯร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดมอบโชคครั้งที่ 2 ให้กับบัตรสินเชื่อเกษตรกรและสมาชิกบัตรบางจากเป็นรางวัลจำนวน 74 รางวัลประกอบไปด้วย สร้อยคอรูปพรรณหนัก 1 บาท 20 รางวัล บัตรสมาชิกบางจากพร้อมคะแนน 100,000 คะแนน 4 รางวัล ทีวี LED SHARP 32 นิ้ว 20 รางวัล และบัตรสมาชิกบางจากพร้อมคะแนน 10,000 คะแนน 30 รางวัล สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปอีกครั้งตามเบอร์มือถือที่ผูกไว้กับบัตรสินเชื่อเกษตรกรหรือตามที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ในใบเสร็จ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลดังกล่าว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทร์จิรา โทร : 086-317-0494 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 หรือ Call Center บางจาก 1651 กด 3

ของรางวัล: สร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท จํานวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,550 บาท 

1.  คุณ รัตนา ป้องสอน

2.  คุณ วงเดือน ปัญญามัด

3.  คุณ สมบูรณ์ พูลสวัสดิ์

4.  คุณ ประคอง ศรีรักษ์

5.  คุณ วิรุฬกานต์ พูนเจริญผล

6.  คุณ ปัญญา ทัศนะประดิษฐ์

7.  คุณ บุญเรือง ป้องทอง

8.  คุณ จวง อันมี

9.  คุณ ไพรวรรณ โกยทรัยพ์มา

10. คุณ ลาด สุทำแปง

11. คุณ ลี สวัสดิ์อำนวยเวช

12. คุณ บุญฤทธิ์ โชคดีมีชัย

13. คุณ สนั่น เปลาเล

14. คุณ บุญเลิศ ผลวงษ์

15. คุณ อารีย์ จันน้อย

16. คุณ ทองอินทร์ โสดา

17. คุณ ตันติมา ท้าวอินทร์

18. คุณ สมศรี จันทร

19. คุณ ประศาสน์ นิลวิจิตร

20. คุณ บรรเจิด คำชัยชนะ

ของรางวัล: บัตรสมาชิกบางจากพร้อมคะแนน 100,000 คะแนน จํานวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท 

1.  คุณ บุญศรี ตาลช่วง

2.  คุณ แสงหล้า ปวงคำใจ

3.  คุณ รัชนี บุศย์น้ำเพ็ชร

4.  คุณ อนนต์ หนูมา

ของรางวัล : LED TV ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,700 บาท

1.  คุณ สมนึก แสงทอง

2.  คุณ ประดิษฐ พรทิพย์

3.  คุณ ศักดา เนื่องกระโทก

4.  คุณ ผอบ กันทอง

5.  คุณ ณัฐชยา ตริตรอง

6.  คุณ สนิท พรมมี

7.  คุณ ประสงค์ ชมชื่น

8.  คุณ นิดดา ดวงตา

9.  คุณ สนธยา กาฬภักดี

10. คุณ สมาน ยั้งสนิท

11. คุณ โสภา สะอาดเมือง

12. คุณ ทวีศักดิ์ ไชยศิลป์

13. คุณ ทองคูณ เศรษฐะ

14. คุณ รังสันต์ ยังเฟื่อง

15. คุณ วิโรจน์ นวมหอม

16. คุณ ประสงค์ โนนสุภาพ

17. คุณ ไพศาล เนตรมุข

18. คุณ เฉลิม จันทสงค์

19. คุณ ยุพิน ทาแท้

20. คุณ ไพศาล แสนสุข

ของรางวัล : บัตรสมาชิกบางจากพร้อมคะแนน 10,000 คะแนน จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท

1.  คุณ สายทอง พนมใส

2.  คุณ หมวน ปินตาบูรณ์

3.  คุณ อดูลย์ แท่งทอง

4.  คุณ เสนาะ อินทร์ประสิทธิ์

5.  คุณ หนึ่งฤทัย บากบั่น

6.  คุณ พัฒน์นรี ราชกิจ

7.  คุณ อนุชาติ รถเพ็ชร

8.  คุณ วธัญญา สุหญ้านาง

9.  คุณ พิชิต แก้วยศ

10. คุณ คำปอง เสทือน

11. คุณ สุนทร เสนาเนียร

12. คุณ เวียง ทองไพรวรรณ

13. คุณ ดวงพร รักษาสุข

14. คุณ สา ดวงศรี

15. คุณ ยุพิน จงจิต

16. คุณ สายันต์ มามุ่งนอก

17. คุณ ดิษฐ์ พูลทอง

18. คุณ อุทุมพร พงษ์ภมร

19. คุณ เกตุ รอดพ้น

20. คุณ มาลี  ขอมีกลาง

21. คุณ เกษม จันทร์อ่ำ

22. คุณ รุ้งศิริ วงษ์เจริญ

23. คุณ ทัศนัย เจริญมา

24. คุณ กายน โซ่เมืองแซะ

25. คุณ แหลมทอง สีสุข

26. คุณ ยุ่ง อ่วมปิ่น

27. คุณ ณัดธยา ภูดวงเดือน

28. คุณ นงคราญ สุริเมือง

29. คุณ อำนวย พรหมศิริ

30. คุณ เจริญ สุภา