EN

31 มีนาคม 2558

บางจากฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จัดน้ำมะขามป้อมภูฟ้าสมนาคุณลูกค้าฟรี


บางจากฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อร่วมสร้างรายได้ให้ชุมชน นำน้ำมะขามป้อมภูฟ้าผลิตภัณฑ์จาก “โครงการจัดการของป่าอย่างยั่งยืน” ตามพระราชดำริมาสมนาคุณลูกค้าผู้ใช้น้ำมันฟรี

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และสนับสนุนสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ สิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนนำน้ำมะขามป้อมภูฟ้าผลิตภัณฑ์จาก “โครงการจัดการของป่าอย่างยั่งยืน” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 800,000 กล่อง มาเป็นของสมนาคุณลูกค้าผู้ใช้น้ำมัน โดยเติมน้ำมันครบ 800 บาท จะได้รับฟรี 1 กล่อง ซึ่งจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 25 เมษายน 2558 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

น้ำมะขามป้อมภูฟ้ามีรสชาติหวานอมเปรี้ยว แช่เย็นดื่มชื่นใจ มีวิตามินซีสูง แปรรูปจากผลมะขามป้อมป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผืนป่ากว้างใหญ่ มีต้นมะขามป้อมขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมาก สำนักงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ทำ “โครงการจัดการของป่า” เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มและให้ความรู้ในการเก็บผลมะขาม ป้อมอย่างยั่งยืน จากนั้นนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมะขามป้อม เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ร่วมกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เพราะเมื่อชุมชนมีรายได้จากป่า ก็จะรักและหวงแหนผืนป่า

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ตลอดระยะ 30 ปี ที่ผ่านมา บางจากฯ ได้ร่วมสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางหนึ่งคือ การนำผลิตภัณฑ์จากชุมชน เช่น ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ จากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย น้ำสตรอเบอรี่และน้ำแอปริคอตจากโครงการหลวง ที่แปรรูปจากผลผลิตของเกษตรกรบนดอยสูง หรือผลผลิตทางการเกษตรที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากทำให้ราคาตกต่ำ เช่น ไข่ไก่ มะนาว กระเทียม เป็นต้น มาเป็นของสมนาคุณผู้ใช้น้ำมัน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคด้วยดี