EN

12 พฤษภาคม 2558

บางจากฯ จับมือ พพ. ผลิตพลังงานชีวมวล หนุนไทยเป็นผู้นำพลังงานทดแทนอาเซียน


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงาน โดยมี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี และมอบหมายให้พพ.ประสานงานกับส่วนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดำเนินการตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้ารวมสะสมถึงปี 2564 จำนวน 13,927 เมกะวัตต์ โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 4,800 เมกะวัตต์ รวมทั้งให้มีการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และพลังงานความร้อน

สำหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานต่างๆ เป็นช่องทางด้านการตลาดสำหรับผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งช่วยลดปัญหาในช่วงที่ล้นตลาด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรไทย สามารถลดภาระภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณมาดูแล ประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ลดการขาดดุลการค้า และสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในภูมิภาคอาเซียน เพราะประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการปลูกพืชพลังงาน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น

ด้านนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อนำมาผลิตพลังงาน โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความร้อน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานของประเทศ เช่น การแปรรูปเชื้อเพลิง การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นต้น

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่บริษัท บางจากฯ เป็นผู้นำพลังงานทดแทน ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง โดยขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไบโอดีเซล โครงการผลิตเอทานอล เป็นต้น และกำลังจะพัฒนาขยายการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลเพื่อเพิ่มสำรองพลังงานให้กับประเทศ

โครงการความร่วมมือดังกล่าว เป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของชีวมวลด้วยการแปรรูป อัดเม็ดให้มีความสม่ำเสมอ ความชื้นต่ำ สะอาด และมีมาตรฐานในการซื้อขายรวมทั้งการขนส่งที่สะดวก โดยความร่วมมือนี้ครอบคลุมตั้งแต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านวิชาการ โครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่โครงการไปสู่ชุมชน สร้างฐานความรู้ที่ยั่งยืน เศรษฐกิจมั่นคง และสังคมที่เป็นสุข โดยโครงการนี้มีระยะเวลา 2 ปี และอาจจะขยายเวลาออกไปตามความเหมาะสม