EN

27 มีนาคม 2561

บางจากฯ แบ่งปันความสุขให้น้อง ในโครงการอินโฟเซฟ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรรวม 64 แห่ง ในโครงการ Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม พาน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ค่ายพญางำเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติทางทะเล ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของทรัพยากร ในกิจกรรมค่าย Shred2Share ปี 10 พร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่น้องๆ เพื่อใช้ประโยชน์และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง