EN

10 กรกฎาคม 2561

CEO บางจากฯ ร่วมเสวนาขับเคลื่อน Circular Economy


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy : CEO Forum ในงานสัมมนาทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SD Symposium 2018 เพื่อขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับรูปแบบการใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจผ่านกลยุทธ์ 3R ด้วยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งบริษัท บางจากฯ เน้นความสำคัญด้านการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับ SCG ทำโครงการ GREENOVATION LUBE PACKAGING CIRCULAR ECONOMY ในการนำแกลลอนน้ำมันเครื่องที่จำหน่ายแล้วกลับมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล เพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกและนำกลับมาใช้ในการผลิตแกลลอนน้ำมันเครื่องใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาคุณค่าของทรัพยากร ลดการสร้างขยะ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี CEO กว่า 60 องค์กรพันธมิตรร่วมงาน จัดโดย SCG ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพ