EN

26 กันยายน 2560

ปั๊มบางจากฯ ปันสุข ปลูกผักแจกลูกค้า ตามวิถีพอเพียง

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับหลักการบริหารงานสมัยใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทในเครือนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจปั๊มชุมชนซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 27 ปี มีสาขาทั่วประเทศกว่า 600 แห่ง เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการแบ่งปัน ช่วยเหลือเอื้ออาทรระหว่างสมาชิก และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนของสถานีบริการน้ำมันบางจากภายใต้การบริหารของบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เกือบ 200 แห่งทั่วประเทศ จัดให้มีโครงการ “แจกผักให้แก่ผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันบางจาก” ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานในสถานีบริการน้ำมันร่วมปลูกพืช ผัก และผลไม้ออร์แกนิคที่เอื้ออำนวยต่อสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ โดยทำแปลงปลูกในบริเวณพื้นที่ว่างในสถานีบริการน้ำมันและพื้นที่โดยรอบที่สะอาด ปลอดภัย มีพนักงานในสาขาดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกตลอดจนเมื่อผักเติบโตเต็มที่และได้ผลิตผลแล้วจึงเก็บและนำมาแจกจ่ายให้กับเพื่อนพนักงานในสถานีได้รับประทาน รวมทั้งมอบให้กับลูกค้า ผู้บริโภคและประชาชนโดยรอบที่มาใช้บริการในสถานีบริการนำกลับไปรับประทานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ผัก ผลไม้ที่ปลูกในสถานีบริการ เช่น มะเขือเทศ ผักกาดขาว ผักสลัด ตะไคร้ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว และกล้วย ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ซึ่งได้แจกให้กับลูกค้าตั้งแต่กลางปี เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่มาใช้บริการปั๊มบางจากเป็นจำนวนมาก นับเป็นการปันน้ำใจสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้า และในอนาคตจะขยายการปลูกผัก ผลไม้ พืชสวนครัวให้ครบทุกสาขา และให้มีปริมาณมากพอที่จะแจกได้ทุกวัน

อนึ่ง นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด ให้คำแนะนำในแนวคิดดังกล่าวเพื่อใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงตามวิถีของธรรมชาติ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต