EN

29 พฤศจิกายน 2560

บางจากฯ จัดเวทีเสวนา เตือนภัย วิกฤติ 2 องศา กระทบเศรษฐกิจ สังคม

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดเสวนา ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ ยังคงตอกย้ำในประเด็น “วิกฤติ 2 องศา วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติสังคม” ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงต่อเนื่องมาถึงการดำรงชีวิตในสังคมของมนุษย์ เช่น การเพาะปลูก ความมั่นคงทางอาหาร พฤติกรรมการบริโภค การเกิดโรคระบาดทั้งในมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

จากปัญหาดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและหวังผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้น เพื่อเยียวยาปัญหาด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา

“ถ้าเรายังมุ่งเฉพาะพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมให้เติบโตเพียงอย่างเดียว โดยละเลยการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจและสังคมในที่สุด และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เราต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบๆ ตัวเรา ทั้งภัยพิบัติและโรคภัยต่างๆ ที่ทำให้สูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเงินทองเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี” นายชัยวัฒน์ กล่าว

ในการนี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดเวทีเสวนา “วิกฤติ 2 องศา วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติสังคม” ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคาร M Tower สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ ถนนสุขุมวิท

อนึ่ง การจัดเสวนาครั้งนี้ มีการแบ่งปันประสบการณ์ มุมมองและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ดังนี้ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายยุทธนา นรภูมิ-พิภัชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นายโจน จันใด ผู้ก่อตั้ง ศูนย์พันพรรณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นฐาน และนางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดง พิธีกร และเกษตรกรรุ่นใหม่