EN

บางจากฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสำหรับทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนทำให้ “บางจากฯ” เป็นบริษัทของคนไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงเรายังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4

รางวัลห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น

นวัตกรรม

รางวัลห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น

รางวัล ASEAN Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน

นวัตกรรม

รางวัล ASEAN Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน

รางวัลระดับ 3 ดาว (ระดับสูงสุด)

นวัตกรรม

รางวัลระดับ 3 ดาว (ระดับสูงสุด)

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Awards 2019)

นวัตกรรม

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Awards 2019)

รางวัลระดับ Gold Award (ระดับสูงสุด)

นวัตกรรม

รางวัลระดับ Gold Award (ระดับสูงสุด)

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award) ประจำปี 2562

นวัตกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award) ประจำปี 2562

รางวัล Thailand Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน

นวัตกรรม

รางวัล Thailand Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน