EN

บางจากฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสำหรับทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนทำให้ “บางจากฯ” เป็นบริษัทของคนไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงเรายังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4

การประกาศเจตนารมณ์องค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร (Good Governance Organization for Road Safety)

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

การประกาศเจตนารมณ์องค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร (Good Governance Organization for Road Safety)

โล่เชิดชูเกียรติภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project 100%)

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

โล่เชิดชูเกียรติภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project 100%)

ใบรับรองมาตรฐาน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

ใบรับรองมาตรฐาน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์

รางวัล CAC Change Agent Award

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัล CAC Change Agent Award

เกียรติบัตรรับรองฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

เกียรติบัตรรับรองฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001:2018 	มอก.18001:2011 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001:2018 มอก.18001:2011 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

รางวัล Platinum ESG Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัล Platinum ESG Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

รางวัลจากงาน Global Good Governance (3G) Awards 2019

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัลจากงาน Global Good Governance (3G) Awards 2019

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม

ผลการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

ผลการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น