BCP 34.00
BCP
- (-)

เกี่ยวกับบางจาก

สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ
ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ บนบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

อ่านต่อ

ธุรกิจบางจาก

บางจากฯ ได้ดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ธุรกิจตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึง
ได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันปิโตรเลียม
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงให้พลังงานของชาติ และขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่
เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนแก่องค์กร

อ่านต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  ตามวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์องค์กร
โดยนำแนวคิดการบริหารอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญตั้งแต่ระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
กำหนดตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นเป้าหมายการดำเนินงานเพิ่มจากตัวชี้วัดทั่วไปของธุรกิจ
(ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร) และส่งต่อเป้าหมายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ 

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ 

BCP
 11/12/2018
    12:29:00

ราคาล่าสุด: ฿ 34.00

เปลี่ยนแปลง: - (-)

 ราคาน้ำมันบางจากวันนี้
บาท/ลิตร วันนี้ พรุ่งนี้
บาท/ลิตร วันนี้ พรุ่งนี้

หมายเหตุ: ราคาขายปลีก กทม. รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.

ราคาน้ำมันตลาดโลก
 1 ม.ค. 13

บางจากฯ รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน – ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวันที่ 18-24 ต.ค. 2561

~~ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ณ ตลาดน้ำมันนิวยอร์ก และราคาน้ำมันดิบ Brent ณ ตลาดลอนดอน เฉลี่ยรายสัปดาห์ เคลื่อนไหวผันผวนตามปัจจัยทางพื้นฐาน และปัจจัยทางจิตวิทยาดังต่อไปนี้   ปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบ     +...

รายงานประจำปี 2560
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560
แนะนำบางจาก