EN

บางจากฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสำหรับทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนทำให้ “บางจากฯ” เป็นบริษัทของคนไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงเรายังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award) ประจำปี 2562

นวัตกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award) ประจำปี 2562

รางวัล Thailand Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน

นวัตกรรม

รางวัล Thailand Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

รางวัลจากงาน 9th Asian Excellence Recognition Awards 2019

การดำเนินงาน

รางวัลจากงาน 9th Asian Excellence Recognition Awards 2019

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand  	Quality Class: TQC)

การดำเนินงาน

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)

รางวัล Board of the Year Awards 2018

การดำเนินงาน

รางวัล Board of the Year Awards 2018